Školení pro žadatele do prioritní osy 3 - "Vzdělávání a kvalifikace" programu Interreg V-A ČR - Polsko

Školení bude realizováno v návaznosti na vyhlášenou výzvu. Termín pro předložení předběžných záměrů - do 15. dubna 2019, termín pro předložení projektových žádostí - do 30. září 2019. Jedná se již o poslední výzvu v této prioritní ose. O tuto prioritní osu je dlouhodobě nízký zájem a často jsou předkládány nekvalitní projekty. V případě předložení kvalitní projektové žádosti je tedy vysoká pravděpodobnost podpoření projektu.
Téma: Semináře
Datum konání akce
22. 2. 2019 (10:00 - 13:00)

V prioritní ose 3 lze realizovat tyto typové aktivity:

  • Příprava a realizace společného vzdělávání - společné kurzy, praktické výuky, vzdělávací programy, přeshraniční výměny studentů a učňů, včetně pedagogů atd. (není určeno pro základní školy)
  • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce - společná příprava konceptů praktické výuky v podnicích či obdobných institucích, stáže, praxe apod. (není určeno pro základní školy)
  • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému - výuka češtiny nebo polštiny
Při splnění daných podmínek jsou možná i investiční opatření (pořízení vybavení, adaptace prostor apod.).

Školení je určeno pro zájemce z Královéhradeckého kraje, dále z Pardubického kraje, Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství (západní část česko-polského podporovaného území). Školení bude zahájeno v 10 hodin, po skončení přednáškové části (cca 2 hodiny) bude prostor pro případné konzultace konkrétních projektových záměrů. Jelikož je školení určeno pro české i polské účastníky, je možno pro zájemce, kteří ještě nemají vhodného přeshraničního partnera, připravit i burzu partnerství.

Vhodní příjemci: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, vzdělávací instituce včetně vysokých škol, hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení, nestátní neziskové organizace, Evropské seskupení pro územní spolupráci.

Registrace na školení

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.