Výroční konference České geografické společnosti 2020

Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů
Téma: Konference
Datum konání akce
8. 9. - 10. 9. 2020

Vzhledem k výjimečnému interdisciplinárnímu postavení geografie v systému věd, má geografická komunita jedinečnou příležitost přispět k naplňování Strategického rámce Česká republika 2030. Strategický rámec je výstupem širokého participativního procesu a zároveň příspěvkem Česka k naplňování globálních Cílů udržitelného rozvoje, přijatých Organizací spojených národů v roce 2015. Šest klíčových oblastí Strategického rámce – Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony, Globální rozvoj a Dobré vládnutí – představuje také rámcová témata naší výroční konference České geografické společnosti. Pro tematické zařazení Vašich příspěvku budeme vycházet z kategorií cílů udržitelného rozvoje. Na konferenci rádi přivítáme nejen akademickou veřejnost, ale také zástupce z praxe soukromé nebo veřejné sféry, učitele a studenty.

K hlavním tématům konference patří:

 • Udržitelná transformace měst a regionů (aktéři, strategie, příklady dobré praxe)
 • Nové koncepční přístupy k politice a plánování lokálního a regionálního rozvoje
 • Kritická reflexe Strategického rámce Česká republika 2030 a Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 • Společenské postavení geografie a geografů
 • Vývoj a management krajiny s podporou nových technologií
 • Ekonomické aspekty udržitelného rozvoje a společenská odpovědnost podniků
 • Environmentální a bezpečnostní rizika v městském a regionálním rozvoji
 • Výchova a vzdělávání na podporu udržitelného rozvoje
 • Think global, act local: zkušenosti s naplňováním SDGs v rozvíjejících se regionech světa jako inspirace pro naši lokální komunitu
 • Aktuální trendy a jejich dopady na různé typy územních struktur: klimatické změny, sociální a demografické změny, přechod od industriální k postindustriální (post-růstové) ekonomice, využívání místních zdrojů, digitalizace, udržitelná doprava apod.
 • Budoucnost venkova a malých měst
 • Efektivní využívání budov, ploch a infrastruktury sídel

Výroční konferenci pořádá Západočeská pobočka ČGS ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plenární jednání, panelové diskuse, sekce posterů a další prezentace Vašich příspěvků se budou konat v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Společenská a exkurzní část konference Vám umožní poznat město Plzeň podle Vašeho zájmu.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.