Dotace

Hledáte vhodnou dotaci? V Rozcestníku dotací naleznete aktuální dotační tituly využitelné pro obce z evropských, státních a krajských zdrojů. Dotační tituly jsou členěny dle jednotlivých témat a podtémat. Rozcestník dotací je neustále aktualizovaný a opatřený odkazy na konkrétní výzvy.

 Přejít do dotačního rozcestníku


Dotační program na zavádění chytrých řešení v regionu Královéhradeckého kraje

V dotačním programu lze žádat na 2 účely: Aplikace chytrého řešení (využití moderních technologií pro rozvoj dané oblasti) sníží výdaje a zvýší efekt fungování v předmětné oblasti. Toto řešení musí být v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje regionu. Při jeho realizaci může také docházet k multiplikačnímu financování. Oblasti, ve kterých mohou být aplikována chytrá řešení a jejich definice, vycházejí z dokumentu „Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region“. Předmět dotace, ať zpracování strategického koncepčního dokumentu či jeho realizace, musí být v souladu s tímto dokumentem.

 • 1) Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací (20 000 Kč – 200 000 Kč)
  • Zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení na území Královéhradeckého kraje.
 • 2) Pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu (20 000 Kč – 500 000 Kč)
  • Pořízení a implementace chytrých řešení – plnění strategie či koncepce chytré obce či uskupení v území Královéhradeckého kraje.
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 70 %.

Definice chytrého řešení pro účel dotačního programu
Aplikace chytrého řešení (využití moderních technologií pro rozvoj dané oblasti) sníží výdaje a zvýší efekt fungování v předmětné oblasti. Toto řešení musí být v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje regionu. Při jeho realizaci může také docházet k multiplikačnímu financování. Oblasti, ve kterých mohou být aplikována chytrá řešení a jejich definice, vycházejí z dokumentu „Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region“. Předmět dotace, ať zpracování strategického koncepčního dokumentu či jeho realizace, musí být v souladu s tímto dokumentem.

Přehled evropských dotací na chytrá řešení zpracovaný PS Smart Cities při MMR

Vytváření přehledu možných zdrojů finační podpory Smart Cities projektů a jeho pravidelná aktualizace (čtvrtletně) vyplývá jako jeden z úkolů z plánu činností Pracovní skupiny pro Smart Cities na rok 2019 a dále. Úkol je v gesci MMR ČR, konkrétně přehled zpracovává Odbor Dohody o partnerství, evaluací a strategií.

 Zdroje na podporu Smart Cities projektů


Výběr evropských zdrojů na podporu chytrých projektů:

 • Operační programy (IROP, OP ŽP, OP PIK, OP D)
 • INTERREG CENTRAL EUROPE
 • INTERREG DANUBE
 • Urbact III
 • HORIZON 2020
 • Program LIFE
 • CEF 2014 – 2020
 • Evropa pro občany
 • PF4EE
 • EIB

Výběr národních zdrojů na podporu chytrých projektů:

 • TAČR (Program ALFA, Program EPSILON)
 • PANEL 2013+ (MMR)
 • Národní program Životní prostředí (SFŽP)
 • Nová Zelená úsporám (MŽP)
 • Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (MPO)