Jednání PS Chytrý region

 Plánovaný harmonogram jednání Řídicí PS Chytrý region

 
PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
1. jednání Řídicí PS Chytrý region   8. 1. 2019 10 - 12 
2. jednání Řídicí PS Chytrý region 22. 2. 2019 10 - 12 
3. jednání Řídicí PS Chytrý region 5. 4. 2019 10 - 12
4. jednání Řídicí PS Chytrý region 28. 5. 2019 14 - 16
5. jednání Řídicí PS Chytrý region 24. 9. 2019 13 - 16
6. jednání Řídicí PS Chytrý region 21. 1. 2020 13 - 15

Šesté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 21. ledna 2020 od 13:00 hod na půdě KÚ Královéhradeckého kraje uskutečnilo šesté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na propagaci Chytrého regionu (soutěž Buďte inspirací), podporu zavádění chytrých řešení (dotační program Královéhradeckého kraje na podporu Chytrých řešení, dotační program Kreativní vouchery), rozvoj Akademie Chytrého regionu, Chytřejší venkov a udržitelné zemědělství, rozvoj spolupráce s partnery a strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“. Šesté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko.

Prvním bodem jednání byl marketing a tvorba „PR“ Chytrého regionu. Jednou z aktivit naplňující tento pilíř Chytrého regionu je právě probíhající soutěž „Buďte inspirací. Cílem soutěže je ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji přispívající inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu, inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit a propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraji. Paní Kučerová vyzvala přítomné partnery Chytrého regionu k propagaci soutěže v jimi využívaných a spravovaných informačních kanálech, kontaktování možných nositelů inspirativních projektů.

Druhým bodem jednání bylo představení dotačního titulu Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit chytré technologie a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje a tím přispět k realizaci konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region.

Třetím bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. V současnosti jsou plánovány a v některých případech hlouběji rozpracovány následující moduly: 

 • Vzdělávání dle témat Chytrého regionu KHK
 • Chytrá prognóza pro region
 • Vyhledávání a práce s chytrými regionálními (včetně open) daty
 • Příklady a sdílení dobré praxe
 • Inovační broker MAS KHK
 • Nejnovější technologické trendy v oborech RIS3 KHK
 • Jak založit a provozovat sociální podnik
 • Marketing výzkumu a inovací ve veřejné správě – inovační značka Královéhradeckého kraje
 • Kulturní a kreativní průmysly
 • Krajská RIS3 strategie – nástroj pro rozvoj výzkumného a inovačního prostředí kraje
 • Akademie lokální ekonomiky
 • Vzdělávání KAP
 • Inovační inženýrství
 • Seznamte se s RSK
 • Strategie rozvoje KHK 21+
 • Krajské dotační tituly
V první fázi, pilotním provozu se počítá se zpracováním modulů „Jak založit a provozovat sociální podnik“, „Chytrá prognóza pro region“, „Podpora lokální ekonomiky“, „Seznamte se s Chytrým regionem“ a „Vyhledávání a práce s chytrými regionálními (včetně open) daty“. Po spolupráci s doc. Pavlem Švejdou (AIP ČR) je v současnosti více řešeno zařazení nového modulu Inovační inženýrství.

V dalším bodu jednání představila doktorka Kučerová chystaný dotační program Královéhradeckého kraje Kreativní vouchery, který je jedním z nástrojů podpory inovací a inovačního podnikání pro rozvoj regionu skrze podporu využití kulturně kreativních průmyslů ve firemním sektoru, obzvláště v rozvoji malých a středních podniků v našem kraji. Dotační program je určen pro malé a střední podniky (včetně živnostníků) se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji.

Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství. V návaznosti na předcházející jednání  bylo připraveno několik dalších kroků k jeho rozvoji v rámci Chytrého regionu. 5. března se bude na půdě KÚ Královéhradeckého kraje konat Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství a Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, koncem dubna se bude konat workshop precizního zemědělství a na přelomu května a června workshop sociálního zemědělství.
  
Dále paní Kučerová shrnula rozvoj spolupráce se stávajícími partnery Chytrého regionu, nově navázaná partnerství a možné další směry spolupráce. Více informovala o spolupráci v rámci Hradecko-pardubické aglomerace - strategickém projektu „Hradubice pro inovace“. Spočívat bude v rozvoj spolupráce aktérů platformy Hradubice pro inovace, podpoře výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem a v rozvoji lidských zdrojů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v obou krajích. V současnosti jsou do tvorby tohoto projektu zapojeny následující subjekty: Královéhradecký kraj, RIS3 tým Královéhradeckého kraje, Pardubický kraj, RIS3 tým Pardubického kraje, CIRI, RRA Pce, město Hradec Králové, Město Pardubice – nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, TCHK, P-PINK, Regionální pobočky agentury CzechInvest pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Závěrem jednání byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu, představeny plánované akce v Chytrém regionu ze strany Královéhradeckého kraje (pokračování v sérii tematických workshopů, akce v rámci Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, akce v tématu sociálního podnikání. Doktorka Kučerová srdečně pozvala přítomné na tyto akce a vybídla je ke sdílení vlastních akcí na stránkách www.chytryregion.cz, která je společnou komunikační platformou všech partnerů Chytrého regionu.

Páté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 24. září 2019 od 13:00 hod se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo páté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na oblasti: Akademie Chytrého regionu, udržitelné zemědělství a cirkulární ekonomika.


Páté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedla vedoucí odboru Regionálního rozvoje a grantů Královéhradeckého kraje Mgr. Ivana Kudrnáčová.

Prvním bodem jednání byla rekapitulace aktivit k naplňování pilířů Chytrého regionu. Uvedeny byly výsledky a dopady společené prezentace partnerů Chytrého regionu na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019 v Brně. Dále byl představen tematický workshop/seminář Chytrého regionu na téma energetické úspory v obcích, který Chytrý region pomáhal pořádat organizaci Národní centrum energetických úspor. Další novinkou pro členy PS bylo zapojení Chytrého regionu do mezinárodního projektu „ENECRI“, jehož cílem je identifikovat a charakterizovat potřeby, potenciál pro nákladově efektivní regeneraci a rehabilitaci ekosystémů v městských a příměstských oblastech. Chytrý region je rovněž aktivně zapojen do tvorby  dokumentu „Desatero ke zlepšení oblasti SMART CITIES“.

Druhým bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. V současnosti jsou plánovány a v některých případech hlouběji rozpracovány následující moduly: 

1.E-learning s tématy CHR – dílčí témata (Smart dopravní řešení, Moderní přístupy řízení VS aj.) – spolupráce s UHK 2.Technologické trendy v oborech RIS3 KHK – nejnovější trendy
3.Regionální demografické prognózování – význam a použití v kostce
4.Práce s regionálními daty – zdroje a oblasti využití
5.Inovační broker MAS KHK  – spolupráce s KS MAS
6.Příklady a sdílení dobré praxe – důraz na pestrost témat
7.Jak založit sociální podnik – shrnutí nejdůležitějších kroků
8.Krajské dotační tituly v e-learningu pro smart řešení – jak zvýšit šanci na úspěch v procesu žádání o dotaci

Zároveň byl během jednání identifikován nový možný modul Akdaemie CHR - Inovační inženýrství, jehož potřebnost byla zjištěna v diskuzu s Doc. Pavlem Švejdou, prezidentem SVTP ČR, z.s.

Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, kde byly představeny aktuální a budoucí aktivity k implementaci konceptu do Chytrého regionu. Diskutován byl návrh Platformy chytrého venkova a udržitelného zemědělství, který bude po diskuzi rozšířen o nové potenciální členské subjekty. Podrobněji byl představen 2. pilíř konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství Podpora znalostí – aktivity (Informovanost o problematice; vzdělávání zemědělských či jiných subjektů  - vazba na akademii CHR; Sdílení dobré praxe a exkurze - budou realizovány tematické 1–2denní exkurze a vícedenní zahraniční exkurze zaměřené na výměnu know-how, zkušeností a sdílení dobré praxe v udržitelném, precizním a sociálním zemědělství, diskuze na možnými lokalitami; organizace workshopů; mapování a analýzy; Poradenství a dotační poradenství). K tomuto bloku následovala plodná diskuze členů PS a hostů, jejíž závěry budou zohledněny při dalším rozpracování konceptu a návrhu aktivit. 
  
Poté bylo představeno další téma, kterému se bude Chytrý region dále věnovat - Cirkulární ekonomika. Ve stručnosti byly uvedeny klíčové informace o tomto do budoucna velmi důležitém a již dnes značně společensky, politicky i ekonomicky akcentovaném tématu. Diskutován byl zůsob implemetace CE jako jeden z prvků ekosystému Chytrého regionu KHK, uplatnění CE v problematice konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, její návaznost na RIS3 domény specializace v KHK (Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace, Pokročilé zemědělství a lesnictví, případně i další), možnosti spolupráce s organizací INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) – zapojení na pozici regionálního partnera, pomoc při organizaci akcí v našem kraji. Představeny byli závěry z jednání se zástupci organizace INOTEX spol. s r.o. (Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy).

V závěrečné části jednání byl představen dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje a návrh na strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“ (integrovaný projekt pro Hradecko-pardubickou aglomeraci na podporu rozvoje inovačního prostředí a zavádění inovací a podpory průmyslu 4.0).
Čtvrté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 28. května 2019 od 14:00 hod se v areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech uskutečnilo čtrvté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na řešení problematiky udržitelného a precizního zemědělství.Čtvrté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko. Tohoto jednání se zúčastnili významní odborníci na problematiku udržitelného a precizního zemědělství z výzkumných firem VŠÚO Holovousy a VÚŽV Kostelec nad Orlicí, zástupce společnosti Ekotoxa s.r.o., zástupci NS MAS, Královéhradeckého kraje a dalších zainteresovaných organizací.

Prvním bodem jednání bylo představení konceptu udržitelného zemědělství v kontextu Královéhradeckého kraje. Doktorka Kučerová z CIRI představila jak může být udržitelné zemědělství chápáno jako jeden z prvků ekosystému Chytrého regionu KHK, jak bude možné koncept implementovat na území našeho kraje. Dále se svým inspirativním vstupem podrobněji představil doktor Vrubel ze společnosti Ekotoxa kontext udržitelného zemědělství, hlavní principy a prvky udržitelného zemědělství. Mgr. Šárka Bartošová poté uvedla návaznost konceptu udržitelného respektive precizního zemědělství na krajskou RIS3 strategii - vazba na progresivní obor Pokročilé zemědělství a lesnictví. Mgr. Tomáš Merta z CIRI rozvedl prvky udržitelného zemědělství v kontextu našeho kraje, uvedl jaké firmy a další organizace se v Královéhradeckém kraji udržitelnému zemědělství věnují. Zástupce NS MAS Ing. Krist uvedl jak figuruje udržitelné zemědělství jako součást chytrého venkova, představil význam vytvoření sítě inovačních brokerů při NS MAS a jejich možnou úlohu v rozvoji konceptu udržitelného zemědělství. 

Dalším bodem jednání bylo shrnutí naplňování pilířů Chytrého regionu, kde byly zmíněny aktuality v Chytrém regionu, pořádané akce, příprava společné prezentace partnerů Chytrého regionu na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019. Dále byl prezentován koncept Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, jehož základním rámcem je vytvořit systém vzdělávání pracovníků zejména z veřejné správy v oblasti smart  city/smart region s důrazem na Královéhradecký kraj. Další plánovanou aktivitou k rozvoji Chytrého regionu je vytvoření prováděcího dokumentu Chytrého regionu, který se bude skládat z Implementačního plánu Chytrého regionu, Akčního plánu Chytrého regionu a z pilotního ověření prováděcího dokumentu pro území hospodářsky slabé.
 
Závěrečná diskuze přinesla řadu nových témat a aktivit, kam by se mohl Chytrý region ubírat. Po skončení jednání proběhla inspirativní prohlídka areálu VŠÚO Holovousy, kterou vedl jednatel společnosti Ing. Vácha.

 

Třetí jednání PS pro Chytrý region

V pátek 5. dubna 2019 od 10:00 hod se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo třetí jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu druhého jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.

Třetí jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní kraje Bc. Pavel Hečko. Na jednání PS pro Chytrý region byl představen dosavadní postup ve zpracování koncepce Chytrého regionu. Koncepce je v současnosti ve finální verzi po vypořádání připomínek všech partnerů, jedná se však o živý dokument, který bude dále doplňován, budou rozpracována další témata, které vyvstanou jako potřebná z jednání PS pro Chytrý region. Zároveň byly představeny aktivity realizace koncepce Chytrého regionu, které doplnili členové pracovní skupiny během připomínkování.

V další části jednání představila doktorka Kučerová další kroky realizace Chytrého regionu, jako je podpora zavádění chytrých řešení v našem regionu, možnosti urychlení zavádění chytrých řešení. koncept Chytrý venkov v Královéhradeckém kraji, postup při další identifikaci potřeb obcí a veřejné správy, firem a výzkumných organizací a vzájemného propojování těchto potřeb. Podrobněji byla představena aktivita Akademie Chytrého regonu. Řešena byla také společná prezentace partnerů Chytrého regionu (jako je například účast na veletrhu URBIS 2019, propagace v periodikách a médiích atd.), kde účastníci jednání navrhli několik nových cest propagace Chytrého regionu v jejich periodicích a dalšími komunikačními kanály. Členové pracovní skupiny také řešili další rozvoj partnerství, budování dalších sítí partnerů.

Další jednání Řídícího výboru Chytrého regionu proběhne 28. května 2019 od 14:00 hod.

 


Druhé jednání PS pro Chytrý region

V pátek 22. února 2019 od 10:00 hod se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo druhé jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.Na druhém jednání PS pro Chytrý region byl představen první návrh Koncepce Chytrého regionu a dále členové pracovní skupiny a hosté řešeili možné návrhy dalších aktivit v Chytrém regionu, které budou tvořit jednoletý akční plán Chytrého regionu. Jednání vedl radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma, který přítomné přivítal na půdě Královéhradeckého kraje a předal slovo zástupkyni zpracovatele koncepce Zitě Kučerové.

Paní Kučerová ve stručnosti seznámila přítomné s prvním návrhem Koncepce Chytrého regionu a s podkladovými analytickými materiály (Analýza současného stavu využití chytrých řešení v kraji, Analýza příkladů dobré praxe, Analýza společenských a technologických megatrendů, Analýza možností financování chytrých řešení), které jsou ke stažení výše. Poté doktorka Kučerová vyzvala členy pracovní skupiny k vyjádření jejich připomínek a podnětů ke zpracované koncepci, které mohou také zasílat mailem na adresu chytryregion@chytryregion.cz

V další, již pracovní, části jednání byl přítomným představen návrh akčního plánu Chytrého regionu, kde byly uvedeny první návrhy možných aktivit Chytrého regionu (včetně všech jeho partnerů) na příští rok. Tyto možné aktivity byly dále diskutovány a členové pracovní skupiny je mohou připomínkovat a navrhovat další aktivity do půlky března na adrese chytryregion@chytryregion.cz

 


První jednání PS pro Chytrý region

V úterý 8. ledna 2019 od 10:00 hodin se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo první jednání řídící pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj. Na jednání se sešli zástupci kraje, měst a obcí z regionu, Univerzity Hradec Králové, Sdružení místních samospráv, Krajské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Centra investic, rozvoje a inovací, aby zahájili spolupráci na rozpracování myšlenky Královéhradecký kraj Chytrý region.

Jednání vedl radní Pavel Hečko, který celé setkání moderoval a hledal styčné body mezi všemi organizacemi a prostor, kde se jejich zájmy, potřeby a možnosti zapojení prolínají. Kromě něj se jednání zúčastnila Martina Berdychová - náměstkyně hejtmana, Zita Kučerová vedoucí oddělení rozvoje a inovací CIRI, radní Karel Klíma, ředitel CIRI Lukáš Korych, zástupkyně magistrátu Hradec králové a radní Václav Řehoř. 

Vedoucí Oddělení rozvoje a inovací Zita Kučerová seznámila přítomné s konceptem Chytrého regionu a s postupem prací a průběžnými výstupy. Cílem jednání bylo zjistit názory aktérů zapojených do Chytrého regionu, jejich možnou úlohu zapojení v rámci Chytrého regionu, jejich kompetence a zkušenosti s chytrými řešeními. Za tímto účelem byly přítomným položeny 3 otázky:
 • Jaké jsou Vaše současné aktivity a plány v oblasti SMART?
 • Jaká jsou Vaše prioritní témata v konceptu Chytrý region?
 • Jakou vidíte svou roli a kompetence v konceptu Chytrý region?
Všichni účastníci jednání se k výše uvedeným otázkám vyjádřili, vedla se živá diskuze nad úlohami jednotlivých partnerů Chytrého regionu a možnostmi, jak se do tvorby Chytrého regionu zapojí. Výsledky jednání a diskuze jsou v souladu s vytyčenými cíli Chytrého regionu. Za vhodné se jeví nadále pokračovat ve workshopech, další z řady workshopů by bylo vhodné zaměřit na veřejnou správu – oblast komunikace s občany. Vhodnými tématy pro další workshopy se jeví i bezpečnost a problematika energie a energetiky. Další významnou myšlenkou je pomoc při mapování potřeb obcí, mapování potřeb firem, sdílení dobré praxe. Důležitým krokem je setkání se zástupci UHK ohledně témat aplikovaného výzkumu, sdílení informací a ohledně přípravy nového oboru studia. Za velmi zajímavý podnět jednání paní doktorka vidí propojení měst a obcí, především pak vzájemnou komunikaci obce a města, aglomerace a jejího zázemí.