Jednání PS Chytrý region

 Plánovaný harmonogram jednání Řídicí PS Chytrý region

 
PRACOVNÍ SKUPINA DATUM ČAS
1. jednání Řídicí PS Chytrý region 8. 1. 2019 10 - 12 
2. jednání Řídicí PS Chytrý region 22. 2. 2019 10 - 12 
3. jednání Řídicí PS Chytrý region 5. 4. 2019 10 - 12
4. jednání Řídicí PS Chytrý region 28. 5. 2019 14 - 16
5. jednání Řídicí PS Chytrý region 24. 9. 2019 13 - 16
6. jednání Řídicí PS Chytrý region 21. 1. 2020 13 - 15
7. jednání Řídicí PS Chytrý region 27. 10. 2021 13 - 15
8. jednání Řídicí PS Chytrý region 19. 1. 2023 13 - 15 

Osmé jednání PS pro Chytrý region

Ve čtvrtek 19. 1. 2023 na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje proběhlo již 8. jednání pracovní skupiny pro Chytrý region. Na pracovním jednání členové PS řešili aktuální problémy, byly představeny a diskutovány aktivity na poli smart v našem kraji a kam by se oblast implementace chytrch řešení v Chytrém regionu měla ubírat. 


Úvodem byly prezentovány výsledky souzěže Buďte inspirací 2023 (více se dočtete zde) a proběhla i debata nad příštím ročníkem, možnosti nových soutěžních kategorií. Dále byl představen dosavadní chod a budoucí rozvoj Akademie Chytrého regionu

Na jednání se probírala aktuální témata, jako je například energetika a možnosti úspor energií a jaká je možná role Chytrého regionu v pomoci obcím a veřejnosti Nad tímto tématem se rozpoutala obsáhlá diskuze, kde členové PS seznámili ostatní s aktivitami, které poskytují jejich organizace, debatovalo se nad možným co nejlepším postupem a komunikací tohoto tématu zástupcům obcí. Všichni zúčastnění se shodli, že tento problém je v současnosti klíčový a je třeba jednotlivé aktivity vzájemně koordinovat a propojovat.

Členové PS byli také seznámeni s tím, jak Královéhradecký kraj podporuje rozvoj chytrých řešení a inovací. Jedním z nástrojů je dotační program Královéhradeckého kraje „Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje“, který kraj vyhlašuje již od roku 2020 a v současnosti končí již 4. výzva. V předchozích výzvách bylo podpořeno 23 projektů v celkové výši dotační podpory 4,6 mil. Kč. Do 4. výzvy bylo podáno celkem 6 žádostí. Dále byly představeny programy Kreativní vouchery a Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK. V rámci programu Kreativní vouchery mohou žadatelé z řad malých a středních podniků a živnostníků v našem kraji žádat až o 150 000 Kč na nákup kreativních služeb od kreativců registrovaných v Galerii kreativců na podporu inovace vlastního produktu či služby. V současné 4. výzvě je podáno přes 30 žádostí.  Smyslem programu Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK je kreativní zpracování a prezentace kulturního dědictví Královéhradeckého kraje, které spravují paměťové instituce v kraji. V minulé výzvě v roce 2022 bylo přijato 6 žádostí + 4 žádosti příspěvkových organizací.

Zcela novým nástrojem podpory zavádění chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje, který byl představen na PS, je tzv. Líheň chytrých řešení. Cílem líhně je iniciace chytrých řešení v obcích Královéhradeckého kraje, zavádění chytrých řešení veřejnou správou a podpora firem a výzkumných organizací ve vývoji chytrých řešení a technologií. Součástí líhně je i poradenství pro obce v oblasti chytrých řešení a jejich zavádění. Líheň chytrých řešení je v pilotním provozu od prosince 2022, v současnosti jsou přihlášeny 3 obce (Žernov, Nový Hrádek a Vrchlabí) do pilotního tématu Udržitelná obec – snižování uhlíkové stopy. 

Právě oblast poradenství pro obce v tématu ESG a udržitelná obec je jednou z největších aktuálních výzev v pokračování aktivit Chytrého regionu. I vzhledem k trendům v EU a v bankovním a finančním sektoru se skratka ESGa CSRD (nefinanční reporting) bude čím dál více týkat i obcí a měst. V současnosti se nefinanční reporting a sledování vlastní udržitelnosti včteně snižování uhlíkové stopy týká především firemního sektoru (již povinné pro velké firmy, přeneseně i pro firmy v jejich dodavatelsko-odběratelském řetězci). Blíží se však doba, kdy se tato problematika bude týkat i obcí a měst. Je možné, že podmínky udržitelnosti, které bude obec sledovat například prostřednictvím strategie udržitelnosti, budou ukotveny v operačních programech EU, budou netné pro poskytnutí úvěru bankou apod. Všichni účastníci PS se shodli, že je velmi vítané, když se tomuto tématu budeme věnovat a připravíme obce na možný budoucí vývoj.

Závěrem jednání představili blíže své aktivity zástupci města Hradec Králové, Krajské sítě MAS za Královéhradecký kraj, regionální kanceláře Agentury CzechInvest a Univerzity Hradec Králové.
 

 

 


Sedmé jednání PS pro Chytrý region

Ve středu 27. října 2021 od 13:00 hod na půdě KÚ Královéhradeckého kraje uskutečnilo sedmé jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo především na oblast vzdělávání v oblasti chytrých řešení a informovanost a také na podporu zavádění chytrých řešení.Sedmé jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedla vedoucí odboru Regionálního rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudrnáčová.

Prvním bodem jednání postup upgradu a aktualizace portálu Chytrého regionu – přidání sekce rozvoj Královéhradeckého kraje, přesunutí webu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje na web Chytrého regionu, rozvoj sekce Akademie Chytrého regionu a sekce Rozcestník pro starostu. Dále byly představeny závěry již 9. workshopu Chytrého regionu, tentokrát na téma: Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky, který proběhl 29. června 2021.

Doktorka Kučerová podrobně představila jednu z hlavních současných aktivit – Akademii Chytrého regionu. Akademie Chytrého regionu byla spuštěna 1. března 2021, v současnosti jí již prošlo více než 50 studujících a aktuálně je spuštěno 8 studijních modulů:

 • Akademie lokální ekonomiky
 • Úvod do sociálního podnikání
 • Základy integračního sociálního podnikání
 • RSK a územní dimenze v kraji
 • Úvod do Chytrého regionu – díl 1: Od chytrých měst k chytrým regionům
 • Dotace EU pro obce a města
 • Informační systém projektových záměrů
 • Chytrá demografická prognóza
V další části jednání byly představeny dotační programy Královéhradeckého kraje související s oblastí chytrých řešení. Prvním je dotační program na podporu Chytrých řešení v Královéhradeckém kraji, který je vyhlašován od roku 2020 a v roce 2022 bude vyhlášena již třetí výzva. V první výzvě (v roce 2020) byl podpořen 1 projekt za 240 000 Kč. V druhé výzvě (tedy v roce 2021) bylo podpořeno 8 žadatelů a rozděleny 2 mil. Kč. Podpořeny byly jak projekty systémového charakteru (více provázaných oblastí chytrých řešení, tvorba koncepčních dokumentů), tak i projekty zacílené na specifické oblasti, například na chytrá řešení v dopravě, komunikaci s občany či veřejné osvětlení. Dále byl představen dotační program Kreativní vouchery Královéhradeckého kraje pro rok 2022, který bude již třetí výzvou tohoto programu a nové dotační programy: Program podpory lokální ekonomiky 2022, Příprava investičních projektů 2022, Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK 2022 a Program podpora sociálního podnikání v KHK.

Poté byl představen Rozcestník pro starosty, který byl spištěn začátkem října. Rozcestník je určený zejména starostům a místostarostům malých obcí v regionu (především obce I. typu) a to jak pro nové začínající starosty, tak i ty stávající. Smyslem Rozcestníku je sdružit veškeré informace o tom, co je starosta povinen znát, co má v obci zajistit apod. Snahou je nezahltit začínající starosty přemírou informací, ale seznámit je s tím, co je opravdu na začátku funkce důležité a potřeba vědět. Rozcestník ale neslouží pouze začínajícím starostům, je tu pro všechny, kteří hledají aktuální a srozumitelné informace, ať už se jedná o zákony o obcích, evidenci obyvatel, volby, veřejné zakázky, krizové plány atd. Rozcestník naleznete na www.starostuj.cz

V dalším bodu jednání představila paní Kučerová nové, právě vznikající, aktivity Chytrého regionu. V první řadě se jedná o nástroj na podporu zavádění a vznik chytrých řešení s pracovním názvem „Líheň chytrých řešení pro obce“. Náplní líhně chytrých řešení je pomoc při zavádění chytrých řešení veřejnou správou – především poradenství v oblasti jejich výběru, vhodnosti použití a podpora vývoje nových řešení pro obce a region, kde v současnosti žádné vyhovující neexistují. V současnosti probíhá výběr vhodných témat, kterým se bude tento nástroj věnovat a navázání spolupráce s experty na daná témata.

Dále byly prezentovány výsledky minulého ročníku soutěže „Buďte inspirací“, jejíž první ročník proběhl v roce 2020. Představeny byly vítězné projekty jednotlivých kategorií. V roce 2021 soutěž bohužel neproběhla z důvodu pandemie COVID-19, další kolo bude probíhat začátkem roku 2022.

Téma podpory inovací, výzkumu a vývoje ve vazbě na rozvoj chytrých řešení představila Mgr. Jana Žaludová, vedoucí oddělení inovací CIRI. Paní Žaludová nejprve představila koncepční a komplexní přístup pro podporu inovací v Královéhradeckém kraji – možnost vzniku Krajského inovačního centra, které by zastřešovalo aktivity na podporu podnikání a výzkumu. Aktivitou centra bude expertní poradenství, vzdělávání, DigiHUB, networking, služby pro KHK a marketing VaVaI v kraji.

Předposledním bodem jednání bylo spuštění Datového portálu Královéhradeckého kraje, které je naplánované na 5. 11. 2021. Tento portál, na kterém ve spolupráci s Královehradeckým krajem pracovalo CIRI, umožní veřejnosti přehlednější přístup k otevřeným datům. Datový portál podrobně představil Mgr. Tomáš Merta z oddělení rozvoje na CIRI, který se jeho rozvoji intenzivně věnuje už od jeho úplného začátku.

V posledním bodu jednání Mgr. Martina Ceplová představila aktivity regionální pobočky agentury CzechInvest v oblasti témat Chytrého regionu. Především ostatní členy pracovní skupiny seznámila s pasportizací podnikatelského prostředí. Setkání se starosty obcí s pověřeným obecním úřadem budou probíhat od listopadu 2021 do února 2022. Budou sbírána data týkající se podnikatelského prostředí a připravované investiční akce měst.

Závěrem byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu, představeny plánované akce v Chytrém regionu ze strany Královéhradeckého kraje (zahajovací konference Týdne vzdělávání dospělých – 8. 11. 2021 v HK, Krajský úřad KHK v 9:00, seminář „Odpovědné zadávání veřejných zakázek pro obce“ – 13. 1. 2022 v HK, Krajský úřad KHK, workshop pro obce na téma „Brownfieldy v kraji“ – únor/březen 2022, workshop na téma komunitní energetika) a další aktivity.Šesté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 21. ledna 2020 od 13:00 hod na půdě KÚ Královéhradeckého kraje uskutečnilo šesté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na propagaci Chytrého regionu (soutěž Buďte inspirací), podporu zavádění chytrých řešení (dotační program Královéhradeckého kraje na podporu Chytrých řešení, dotační program Kreativní vouchery), rozvoj Akademie Chytrého regionu, Chytřejší venkov a udržitelné zemědělství, rozvoj spolupráce s partnery a strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“. Šesté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko.

Prvním bodem jednání byl marketing a tvorba „PR“ Chytrého regionu. Jednou z aktivit naplňující tento pilíř Chytrého regionu je právě probíhající soutěž „Buďte inspirací. Cílem soutěže je ocenit regionální aktéry v Královéhradeckém kraji přispívající inovativními projekty k rozvoji Chytrého regionu, inspirovat k realizaci dalších projektů a regionálních aktivit a propagovat dobré myšlenky realizované v našem kraji. Paní Kučerová vyzvala přítomné partnery Chytrého regionu k propagaci soutěže v jimi využívaných a spravovaných informačních kanálech, kontaktování možných nositelů inspirativních projektů.

Druhým bodem jednání bylo představení dotačního titulu Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje. Cílem tohoto dotačního programu je podpořit chytré technologie a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje a tím přispět k realizaci konceptu Královéhradecký kraj – Chytrý region.
V první fázi, pilotním provozu se počítá se zpracováním modulů „Jak založit a provozovat sociální podnik“, „Chytrá prognóza pro region“, „Podpora lokální ekonomiky“, „Seznamte se s Chytrým regionem“ a „Vyhledávání a práce s chytrými regionálními (včetně open) daty“. Po spolupráci s doc. Pavlem Švejdou (AIP ČR) je v současnosti více řešeno zařazení nového modulu Inovační inženýrství.

V dalším bodu jednání představila doktorka Kučerová chystaný dotační program Královéhradeckého kraje Kreativní vouchery, který je jedním z nástrojů podpory inovací a inovačního podnikání pro rozvoj regionu skrze podporu využití kulturně kreativních průmyslů ve firemním sektoru, obzvláště v rozvoji malých a středních podniků v našem kraji. Dotační program je určen pro malé a střední podniky (včetně živnostníků) se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji.

Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství. V návaznosti na předcházející jednání  bylo připraveno několik dalších kroků k jeho rozvoji v rámci Chytrého regionu. 5. března se bude na půdě KÚ Královéhradeckého kraje konat Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství a Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, koncem dubna se bude konat workshop precizního zemědělství a na přelomu května a června workshop sociálního zemědělství.
  
Dále paní Kučerová shrnula rozvoj spolupráce se stávajícími partnery Chytrého regionu, nově navázaná partnerství a možné další směry spolupráce. Více informovala o spolupráci v rámci Hradecko-pardubické aglomerace - strategickém projektu „Hradubice pro inovace“. Spočívat bude v rozvoj spolupráce aktérů platformy Hradubice pro inovace, podpoře výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem a v rozvoji lidských zdrojů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v obou krajích. V současnosti jsou do tvorby tohoto projektu zapojeny následující subjekty: Královéhradecký kraj, RIS3 tým Královéhradeckého kraje, Pardubický kraj, RIS3 tým Pardubického kraje, CIRI, RRA Pce, město Hradec Králové, Město Pardubice – nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace, TCHK, P-PINK, Regionální pobočky agentury CzechInvest pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

Závěrem jednání byly shrnuty další kroky k rozvoji Chytrého regionu, představeny plánované akce v Chytrém regionu ze strany Královéhradeckého kraje (pokračování v sérii tematických workshopů, akce v rámci Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, akce v tématu sociálního podnikání. Doktorka Kučerová srdečně pozvala přítomné na tyto akce a vybídla je ke sdílení vlastních akcí na stránkách www.chytryregion.cz, která je společnou komunikační platformou všech partnerů Chytrého regionu.

Páté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 24. září 2019 od 13:00 hod se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo páté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na oblasti: Akademie Chytrého regionu, udržitelné zemědělství a cirkulární ekonomika.


Páté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedla vedoucí odboru Regionálního rozvoje a grantů Královéhradeckého kraje Mgr. Ivana Kudrnáčová.

Prvním bodem jednání byla rekapitulace aktivit k naplňování pilířů Chytrého regionu. Uvedeny byly výsledky a dopady společené prezentace partnerů Chytrého regionu na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019 v Brně. Dále byl představen tematický workshop/seminář Chytrého regionu na téma energetické úspory v obcích, který Chytrý region pomáhal pořádat organizaci Národní centrum energetických úspor. Další novinkou pro členy PS bylo zapojení Chytrého regionu do mezinárodního projektu „ENECRI“, jehož cílem je identifikovat a charakterizovat potřeby, potenciál pro nákladově efektivní regeneraci a rehabilitaci ekosystémů v městských a příměstských oblastech. Chytrý region je rovněž aktivně zapojen do tvorby  dokumentu „Desatero ke zlepšení oblasti SMART CITIES“.

Druhým bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. V současnosti jsou plánovány a v některých případech hlouběji rozpracovány následující moduly: 

1.E-learning s tématy CHR – dílčí témata (Smart dopravní řešení, Moderní přístupy řízení VS aj.) – spolupráce s UHK 2.Technologické trendy v oborech RIS3 KHK – nejnovější trendy
3.Regionální demografické prognózování – význam a použití v kostce
4.Práce s regionálními daty – zdroje a oblasti využití
5.Inovační broker MAS KHK  – spolupráce s KS MAS
6.Příklady a sdílení dobré praxe – důraz na pestrost témat
7.Jak založit sociální podnik – shrnutí nejdůležitějších kroků
8.Krajské dotační tituly v e-learningu pro smart řešení – jak zvýšit šanci na úspěch v procesu žádání o dotaci

Zároveň byl během jednání identifikován nový možný modul Akdaemie CHR - Inovační inženýrství, jehož potřebnost byla zjištěna v diskuzu s Doc. Pavlem Švejdou, prezidentem SVTP ČR, z.s.

Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, kde byly představeny aktuální a budoucí aktivity k implementaci konceptu do Chytrého regionu. Diskutován byl návrh Platformy chytrého venkova a udržitelného zemědělství, který bude po diskuzi rozšířen o nové potenciální členské subjekty. Podrobněji byl představen 2. pilíř konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství Podpora znalostí – aktivity (Informovanost o problematice; vzdělávání zemědělských či jiných subjektů  - vazba na akademii CHR; Sdílení dobré praxe a exkurze - budou realizovány tematické 1–2denní exkurze a vícedenní zahraniční exkurze zaměřené na výměnu know-how, zkušeností a sdílení dobré praxe v udržitelném, precizním a sociálním zemědělství, diskuze na možnými lokalitami; organizace workshopů; mapování a analýzy; Poradenství a dotační poradenství). K tomuto bloku následovala plodná diskuze členů PS a hostů, jejíž závěry budou zohledněny při dalším rozpracování konceptu a návrhu aktivit. 
  
Poté bylo představeno další téma, kterému se bude Chytrý region dále věnovat - Cirkulární ekonomika. Ve stručnosti byly uvedeny klíčové informace o tomto do budoucna velmi důležitém a již dnes značně společensky, politicky i ekonomicky akcentovaném tématu. Diskutován byl zůsob implemetace CE jako jeden z prvků ekosystému Chytrého regionu KHK, uplatnění CE v problematice konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, její návaznost na RIS3 domény specializace v KHK (Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace, Pokročilé zemědělství a lesnictví, případně i další), možnosti spolupráce s organizací INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) – zapojení na pozici regionálního partnera, pomoc při organizaci akcí v našem kraji. Představeny byli závěry z jednání se zástupci organizace INOTEX spol. s r.o. (Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy).

V závěrečné části jednání byl představen dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje a návrh na strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“ (integrovaný projekt pro Hradecko-pardubickou aglomeraci na podporu rozvoje inovačního prostředí a zavádění inovací a podpory průmyslu 4.0).Čtvrté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 28. května 2019 od 14:00 hod se v areálu Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech uskutečnilo čtrvté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na řešení problematiky udržitelného a precizního zemědělství.Čtvrté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní Královéhradeckého kraje Bc. Pavel Hečko. Tohoto jednání se zúčastnili významní odborníci na problematiku udržitelného a precizního zemědělství z výzkumných firem VŠÚO Holovousy a VÚŽV Kostelec nad Orlicí, zástupce společnosti Ekotoxa s.r.o., zástupci NS MAS, Královéhradeckého kraje a dalších zainteresovaných organizací.

Prvním bodem jednání bylo představení konceptu udržitelného zemědělství v kontextu Královéhradeckého kraje. Doktorka Kučerová z CIRI představila jak může být udržitelné zemědělství chápáno jako jeden z prvků ekosystému Chytrého regionu KHK, jak bude možné koncept implementovat na území našeho kraje. Dále se svým inspirativním vstupem podrobněji představil doktor Vrubel ze společnosti Ekotoxa kontext udržitelného zemědělství, hlavní principy a prvky udržitelného zemědělství. Mgr. Šárka Bartošová poté uvedla návaznost konceptu udržitelného respektive precizního zemědělství na krajskou RIS3 strategii - vazba na progresivní obor Pokročilé zemědělství a lesnictví. Mgr. Tomáš Merta z CIRI rozvedl prvky udržitelného zemědělství v kontextu našeho kraje, uvedl jaké firmy a další organizace se v Královéhradeckém kraji udržitelnému zemědělství věnují. Zástupce NS MAS Ing. Krist uvedl jak figuruje udržitelné zemědělství jako součást chytrého venkova, představil význam vytvoření sítě inovačních brokerů při NS MAS a jejich možnou úlohu v rozvoji konceptu udržitelného zemědělství. 

Dalším bodem jednání bylo shrnutí naplňování pilířů Chytrého regionu, kde byly zmíněny aktuality v Chytrém regionu, pořádané akce, příprava společné prezentace partnerů Chytrého regionu na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019. Dále byl prezentován koncept Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje, jehož základním rámcem je vytvořit systém vzdělávání pracovníků zejména z veřejné správy v oblasti smart  city/smart region s důrazem na Královéhradecký kraj. Další plánovanou aktivitou k rozvoji Chytrého regionu je vytvoření prováděcího dokumentu Chytrého regionu, který se bude skládat z Implementačního plánu Chytrého regionu, Akčního plánu Chytrého regionu a z pilotního ověření prováděcího dokumentu pro území hospodářsky slabé.
 
Závěrečná diskuze přinesla řadu nových témat a aktivit, kam by se mohl Chytrý region ubírat. Po skončení jednání proběhla inspirativní prohlídka areálu VŠÚO Holovousy, kterou vedl jednatel společnosti Ing. Vácha.

Třetí jednání PS pro Chytrý region

V pátek 5. dubna 2019 od 10:00 hod se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo třetí jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu druhého jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.

Třetí jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedl radní kraje Bc. Pavel Hečko. Na jednání PS pro Chytrý region byl představen dosavadní postup ve zpracování koncepce Chytrého regionu. Koncepce je v současnosti ve finální verzi po vypořádání připomínek všech partnerů, jedná se však o živý dokument, který bude dále doplňován, budou rozpracována další témata, které vyvstanou jako potřebná z jednání PS pro Chytrý region. Zároveň byly představeny aktivity realizace koncepce Chytrého regionu, které doplnili členové pracovní skupiny během připomínkování.

V další části jednání představila doktorka Kučerová další kroky realizace Chytrého regionu, jako je podpora zavádění chytrých řešení v našem regionu, možnosti urychlení zavádění chytrých řešení. koncept Chytrý venkov v Královéhradeckém kraji, postup při další identifikaci potřeb obcí a veřejné správy, firem a výzkumných organizací a vzájemného propojování těchto potřeb. Podrobněji byla představena aktivita Akademie Chytrého regonu. Řešena byla také společná prezentace partnerů Chytrého regionu (jako je například účast na veletrhu URBIS 2019, propagace v periodikách a médiích atd.), kde účastníci jednání navrhli několik nových cest propagace Chytrého regionu v jejich periodicích a dalšími komunikačními kanály. Členové pracovní skupiny také řešili další rozvoj partnerství, budování dalších sítí partnerů.

Další jednání Řídícího výboru Chytrého regionu proběhne 28. května 2019 od 14:00 hod.

 


Druhé jednání PS pro Chytrý region

V pátek 22. února 2019 od 10:00 hod se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo druhé jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.Na druhém jednání PS pro Chytrý region byl představen první návrh Koncepce Chytrého regionu a dále členové pracovní skupiny a hosté řešeili možné návrhy dalších aktivit v Chytrém regionu, které budou tvořit jednoletý akční plán Chytrého regionu. Jednání vedl radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma, který přítomné přivítal na půdě Královéhradeckého kraje a předal slovo zástupkyni zpracovatele koncepce Zitě Kučerové.

Paní Kučerová ve stručnosti seznámila přítomné s prvním návrhem Koncepce Chytrého regionu a s podkladovými analytickými materiály (Analýza současného stavu využití chytrých řešení v kraji, Analýza příkladů dobré praxe, Analýza společenských a technologických megatrendů, Analýza možností financování chytrých řešení), které jsou ke stažení výše. Poté doktorka Kučerová vyzvala členy pracovní skupiny k vyjádření jejich připomínek a podnětů ke zpracované koncepci, které mohou také zasílat mailem na adresu chytryregion@chytryregion.cz

V další, již pracovní, části jednání byl přítomným představen návrh akčního plánu Chytrého regionu, kde byly uvedeny první návrhy možných aktivit Chytrého regionu (včetně všech jeho partnerů) na příští rok. Tyto možné aktivity byly dále diskutovány a členové pracovní skupiny je mohou připomínkovat a navrhovat další aktivity do půlky března na adrese chytryregion@chytryregion.cz

 


První jednání PS pro Chytrý region

V úterý 8. ledna 2019 od 10:00 hodin se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo první jednání řídící pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj. Na jednání se sešli zástupci kraje, měst a obcí z regionu, Univerzity Hradec Králové, Sdružení místních samospráv, Krajské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Centra investic, rozvoje a inovací, aby zahájili spolupráci na rozpracování myšlenky Královéhradecký kraj Chytrý region.

Jednání vedl radní Pavel Hečko, který celé setkání moderoval a hledal styčné body mezi všemi organizacemi a prostor, kde se jejich zájmy, potřeby a možnosti zapojení prolínají. Kromě něj se jednání zúčastnila Martina Berdychová - náměstkyně hejtmana, Zita Kučerová vedoucí oddělení rozvoje a inovací CIRI, radní Karel Klíma, ředitel CIRI Lukáš Korych, zástupkyně magistrátu Hradec králové a radní Václav Řehoř. 

Vedoucí Oddělení rozvoje a inovací Zita Kučerová seznámila přítomné s konceptem Chytrého regionu a s postupem prací a průběžnými výstupy. Cílem jednání bylo zjistit názory aktérů zapojených do Chytrého regionu, jejich možnou úlohu zapojení v rámci Chytrého regionu, jejich kompetence a zkušenosti s chytrými řešeními. Za tímto účelem byly přítomným položeny 3 otázky:
 • Jaké jsou Vaše současné aktivity a plány v oblasti SMART?
 • Jaká jsou Vaše prioritní témata v konceptu Chytrý region?
 • Jakou vidíte svou roli a kompetence v konceptu Chytrý region?
Všichni účastníci jednání se k výše uvedeným otázkám vyjádřili, vedla se živá diskuze nad úlohami jednotlivých partnerů Chytrého regionu a možnostmi, jak se do tvorby Chytrého regionu zapojí. Výsledky jednání a diskuze jsou v souladu s vytyčenými cíli Chytrého regionu. Za vhodné se jeví nadále pokračovat ve workshopech, další z řady workshopů by bylo vhodné zaměřit na veřejnou správu – oblast komunikace s občany. Vhodnými tématy pro další workshopy se jeví i bezpečnost a problematika energie a energetiky. Další významnou myšlenkou je pomoc při mapování potřeb obcí, mapování potřeb firem, sdílení dobré praxe. Důležitým krokem je setkání se zástupci UHK ohledně témat aplikovaného výzkumu, sdílení informací a ohledně přípravy nového oboru studia. Za velmi zajímavý podnět jednání paní doktorka vidí propojení měst a obcí, především pak vzájemnou komunikaci obce a města, aglomerace a jejího zázemí.