Publikováno: 26. 4. 2018 16:31:00

Komunitární programy a programy územní spolupráce pro obce

Nová publikace Svazu měst a obcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty
Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj. Někdy je však pro ně problematické se v takovém množství různých dotačních titulů zorientovat. Svaz měst a obcí ČR proto společně s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal publikaci „Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro města a obce“, která by měla samosprávám usnadnit vyhledání a výběr vhodných dotačních programů.
 
Brožura obsahuje dotační tituly, u nichž může být sama obec příjemcem dotace, u nichž se obec může zapojit jako partner jiného subjektu, a také ty, které mohou být zajímavé pro příspěvkové organizace. Společným znakem většiny těchto programů je jejich mezinárodní rozměr. To znamená, že podporují projekty, kde dochází ke spolupráci partnerů z různých členských i nečlenských zemí EU.
 

Každý program má zpracovanou tzv. kartu dotačního titulu, která obsahuje podrobnější údaje o programu, jako jsou odkazy na odpovědný/řídící orgán, národní kontaktní místo, alokace programů, odkazy na webové stránky a kontakty, kde lze nalézt další podrobnosti. Dále tam jsou informace o cílech programů, typech podporovaných aktivit, oprávněných žadatelích, požadavcích na partnerství, procesním postupu podání žádostí apod. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.