Publikováno: 28. 3. 2019 11:31:00

Jak se v České republice daří zapojit kraje, města a obce do konceptu Smart?

Vláda ČR se prostřednictvím různých nástrojů snaží o intenzivnější zapojení jednotlivých krajů, měst a obcí do konceptu Smart City/ Smart Region.
Jedním z kroků vlády ČR pro získání informací o stavu využití a zavádění SMART řešení v krajích, městech a obcích bylo vypracování analýzy založené na řízených rozhovorech s aktéry. Cílem bylo z výsledků identifikovat možné zdroje problémů vedoucích k nízké míře využití potenciálu ke zlepšení a zjednodušení života občanů ČR.

V minulosti vláda ČR přijala již několik opatření, jak tento proces zavádění nových technologií v rámci konceptu Smart podpořit, avšak dle aktuálních zjištění Analýzy aktuální úrovně zapojení ČR do konceptu smart city a smart region v souvislosti s novými trendy, včetně návrhů opatření se toto ne vždy a na všech úrovních podařilo. Zmíněná analýza byla vypracována ve spolupráci Úřadu vlády ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Technologické agentury ČR v čele s řešitelským týmem z Mendelovy univerzity v Brně.

Dle této analýzy je v Královéhradeckém kraji implementace konceptu smart city/smart region na vysoké úrovni a to jak v kraji samotném, tak i městě Hradec Králové, a díky aktivitě těchto vůdčích subjektů jsou vytvořeny podmínky pro šíření implementace. Jsou zde ale zastoupena města vmarginálních oblastech, které se stále potýkají se problémy zajištění zadluženosti a zajištění základní infrastruktury, které snižují průměrné hodnocení kraje.

Základním cílem této analýzy bylo podrobným šetřením na úrovni všech krajů, krajských měst i jednotlivých bývalých okresních měst zjistit aktuální povědomí o konceptu smart a také o míře jejich zapojení do tohoto konceptu. V rámci šetření bylo možné také následně identifikovat možné zdroje problémů vedoucích k nízké míře povědomí nebo zapojení do konceptu smart city/smart region v rámci ČR.
 
V budoucnosti by pak měla tato zjištění vést k cílenější podpoře konceptu smart ze strany státu i k lepšímu přenosu příkladů dobré praxe mezi jednotlivými kraji a městy tak, aby byl dostatečně využit potenciál konceptu smart ke zlepšení a zjednodušení života občanů ČR.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.