Publikováno: 7. 5. 2019 15:31:00

Zveřejněn harmonogram výzev a alokací Norských fondů

V následujících měsících nás čekají první výzvy programu zaměřené na podporu konkrétních opatření i definování dlouhodobých přístupů proti dopadům změny klimatu, ochranu ovzduší i realizaci inovativních a pilotních projektů v ochraně životního prostředí.
První z oblastí podpory s druhou nejvyšší alokací se svým zaměřením soustředí na projekty, které přináší nová inovativní řešení v ochraně životního prostředí. Rovněž navazuje na některé z projektů, které byly z Norských fondů podpořeny v rámci minulých období, kdy byly například vypracovány záchranné programy pro některé z ohrožených živočichů. Celková podpora této oblasti byla stanovena na 9 079 023 EUR.

Druhá oblast podpory je zaměřena na doplnění tzv. bílých míst v monitorovací síti znečištění ovzduší v České republice a také implementaci pilotních opatření z lokálních akčních plánů na ochranu ovzduší. V rámci této oblasti se nabízí také možnost přeshraniční spolupráce například v regionech sousedících s Polskem. U projektů malého rozsahu, které se zaměřují na monitoring znečištění způsobený lokálními topeništi, bude možné ověřit míru a závažnost tohoto znečištění nebo naopak efekt již dříve realizovaných opatření, např. i pomocí nízkonákladových senzorů. Celková alokace oblasti zaměřené na kvalitu ovzduší je 6 726 669 EUR.

Tématika zbytků léčiv ve vodách a mikropolutantů obecně se stala v posledních letech aktuálním tématem pro ochranu životního prostředí. Náš program se zaměřuje na zlepšení podmínek pro monitoring některých látek uvedených na seznamu prioritních či sledovaných látek a také na implementaci pilotních projektů na odstraňování zbytků léčiv z povrchových vod České republiky. Celková částka, která bude v rámci této oblasti dostupná žadatelům, je 6 726 669 EUR.

Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí. Podporována bude tvorba adaptačních plánů na úrovni sídel a regionů a implementace pilotních přírodě blízkých zelených a modrých opatření, která budou v rámci těchto plánů identifikována. Celková alokace oblasti je 9 991 169 EUR.

Specifickou součástí programu je Fond pro Bilaterální spolupráci (Bilaterální fond), z něhož je možné financovat tzv. bilaterální iniciativy. V rámci tohoto fondu je v tuto chvíli alokováno 150 000 EUR, které je možné využívat například k uhrazení cestovních nákladů při navazování pracovních kontaktů s partnerskou organizací z Norska, účast na vzdělávacích seminářích či pracovních školeních v Norsku apod.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.