Publikováno: 3. 7. 2019 11:15:00

Dotace pro obce na bezpečnost dopravy, cyklostezky a křižovatky

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) i letos vyhlásil pro obce výzvu pro příjem žádostí o příspěvek na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy, výstavbu cyklostezek a bezpečných křížení.
Výzva "Bezpečnost" (termín podání žádostí je 15. října 2019)

Akce oblast I - opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Věcná orientace Akcí:

 • výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy, atd.) podél autobusových zastávek;
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů.


Akce oblast II - opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Věcná orientace Akcí:

 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek (dále jen „TKP“) kapitola 15 Osvětlení pozemních komunikací, schváleno: MD-OPK č. j. 9/2015–120–TN/3, v platném znění;
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce splňující podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb., s přihlédnutím na dopravní význam pozemní komunikace, na intenzitu dopravy a s doložením souhlasu Policie ČR s navrženým řešením;
 • úpravy vjezdu do obce (směrové vychýlení jízdního pruhu pomocí dopravního ostrůvku nebo středového dělícího pásu (vstupní brány do obcí) s nasvětlením, fyzické zúžení komunikace, atd.);
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel.

Výzva "Cyklostezky" (termín podání žádostí je 22. října 2019)

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020 („cyklostezky“)

 • 85 % uznatelných výdajů
 • V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese bývalé celostátní nebo regionální dráhy2 za podmínky, že délka této cyklistické stezky bude minimálně 1 km, lze Příspěvek poskytnout až do výše 90 % celkových uznatelných nákladů Akce.

Výzva "Křížení komunikací" (termín podání žádostí je 9. ledna 2020)

Výstavba, modernizace, nebo opravy místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2020 („křížení komunikací“)

 • až 100 % uznatelných nákladů akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
 • až 85 % uznatelných nákladů akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
 • až 75 % uznatelných nákladů akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy),
 • až 65 % celkových uznatelných nákladů akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.