Publikováno: 30. 9. 2019 18:49:00

Cena Inovace roku 2019

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku. V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

Kritéria

 • Do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba)
 • Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)
 • Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:

  A- technická úroveň produktu
  B- původnost řešení 
  C- postavení na trhu 
  D- vliv na životní prostředí 

Termíny

Uzávěrka přihlášek 24. ročníku je 31. října 2019; možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 17. října 2019.

Poplatek za přihlášení do soutěže činí 4000 Kč.

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2019, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 3. – 6. 12. 2019.

Vybrané produkty budou zveřejněny v odborném časopisu Inovační podnikání & Transfer technologií vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na webové prezentaci AIP ČR, z.s.

Přihlášení

Přihlášky se vyplňují do formuláře, který bude umístěn včas ke stažení na adrese www.aipcr.cz nebo v časopise Inovační podnikání & Transfer technologií. Přihláška i s přílohami se zasílá ve dvou vyhotoveních na adresu:
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Přihláška se posílá navíc elektronickou poštou na adresu: svejda@aipcr.cz

Vyhodnocení

Vyhodnocení provádí desetičlenná komise složená z odborníků

 • Akademie věd České republiky
 • Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s.
 • CzechInno, z.s.p.o.
 • České společnosti pro jakost, z.s.
 • Českého vysokého učení technického v Praze
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Technologické agentury ČR
 • Úřadu průmyslového vlastnictví

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2019 proběhne 3. prosince 2019 v Hotelu Belvedere Praha, Praha 7.

 

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.