Publikováno: 1. 10. 2019 15:21:00

Dotace na výstavbu nebo rekonstrukci sportovišť

MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017–2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.
Jedná se o výzvu určenou pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraj. Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů musí činit minimálně 50 %.

Žádosti je možné podávat od 1. října do 31. října 2019. Nejzazší termín ukončení realizace akce je 31. prosince 2020.

MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:
a) technické zhodnocení:
→ Technickým zhodnocením se rozumí rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb a přístaveb).
→ Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, a to včetně nástaveb a přístaveb na stávající objekty.
→ Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

b) novostavby:
→ Novou stavbou se rozumí veškerá nová stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií bez podstatného napojení na stávající (původní) stavbu. Za podstatné napojení se považuje napojení alespoň jednou celou plochou obvodové stěny nové stavby. Novou stavbou dochází k zastavění volné plochy pozemku a ke změně způsobu využití této plochy,
→ za novou stavbu MŠMT dále považuje rovněž samostatnou ucelenou (samostatně kolaudovanou) etapu dříve zahájené stavby.

Sportovními zařízeními se pro účely této výzvy rozumí objekty, pozemky, vodní plochy, budovy nebo jejich soubory sloužící výhradně k realizaci a provozování sportovní činnosti.

Materiálně technickou základnou ve sportu se pro účely této výzvy rozumí sportovní zařízení včetně jejich nezbytného technického a sociálního zázemí, které náleží ke sportovnímu zařízení.

Výzva se nevztahuje na:
mobilní kluziště, dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště, přetlakovou halu
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.