Publikováno: 15. 2. 2020 21:30:00

Prezentace návrhu Generelu veřejného osvětlení města Hradec Králové

Ve středu 19. února 2020 v 15 hodin proběhne za účasti zpracovatelů veřejná prezentace rozpracovaného návrhu generelu. Jednání se uskuteční v budově Magistrátu města, v zasedací místnosti č. 94 ve druhém patře levého křídla. Veřejnost včetně odborné tak bude mít možnost se s návrhem seznámit a případně vznést náměty, dotazy či připomínky.
Město Hradec Králové pořizuje ve spolupráci s Technickými službami a dalšími organizacemi generel veřejného osvětlení. Z operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí se na jeho pořízení podařilo získat dotaci v celkové výši 95 % nákladů. 

Koncepce neboli generel veřejného osvětlení je soubor strategických dokumentů, jejichž smyslem je definovat parametry, pravidla a postupy ve veřejném osvětlení tak, aby mohlo být dosaženo stanovených kvalitativních parametrů při odpovídajících provozních a investičních nákladech. Koncepci veřejného osvětlení tvoří tři základní dokumenty: Základní plán veřejného osvětlení, Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení a Standardy veřejného osvětlení.

Základní plán veřejného osvětlení

je architektonicko-urbanistickou a světelně technickou studií, v rámci které se řeší a navrhuje vzhled města ve večerních a nočních hodinách, utvářený veřejným osvětlením. V rámci této studie se definují parametry veřejného osvětlení a osvětlovací soustavy a slouží jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace.

Plán obnovy a modernizace veřejného osvětlení

je technicko - ekonomickou studií, která slouží jako nástroj pro finanční plánování města. Specifikuje soubor prvků veřejného osvětlení, který je třeba pravidelně obnovovat, stanovuje odhad ročních nákladů na obnovu VO a navrhuje harmonogram obnovy VO. Na základě analýzy současného technického stavu v oblasti veřejného osvětlení a vývojových trendů navrhuje modernizační opatření a harmonogram pro jejich zavedení na podkladě analýzy nákladů a návratnosti.

Standardy veřejného osvětlení

definují pravidla, postupy a požadavky na jednotlivé činnosti jako jsou správa, provoz, údržba, projektování a výstavba veřejného osvětlení, které souvisejí s veřejným osvětlením a technické a kvalitativní požadavky na jednotlivé prvky veřejného osvětlení.

Dokument je zpracováván společností Eltodo osvětlení, s. r. o., která vzešla z řádného výběrového řízení. Na průběh prací dohlíží nejen zástupci města a provozovatele osvětlení, ale také externí odborný konzultant, společnost AZ Elektroprojekce, s. r. o.

Cílem je vytvoření smysluplného podkladu pro práci s veřejným osvětlením v Hradci Králové. Předpoklad dokončení Generelu je na jaře 2020.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.