Publikováno: 10. 6. 2020 10:25:19

Kraj chce zajistit udržitelné hospodaření s vodou

Krajští radní projednali návrh Ucelené politiky samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě a doporučili ji zastupitelům ke schválení. Tento klíčový dokument adaptace na klimatické změny analyzuje současný stav povrchových i podzemních vod, akceptuje předvídaný vývoj podnebí a určuje konkrétní kroky, jak zajistit udržitelné nakládání s vodou.

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě je originálním odborný materiál, jehož výjimečnost spočívá v tom, že je prvním materiálem v České republice, takto komplexně zpracovaným na úrovni kraje. Jeho samostatnou přílohou je akční plán na roky 2021–22.

Vedení kraje nechalo své území důkladně analyzovat vodohospodářskými odborníky, kteří popsali stávající situaci vodního hospodářství v regionu a označili existující i možné budoucí problémy. Odborníci zároveň provedli předpověď možného vývoje změn klimatu a jejich vliv na vodní zdroje v kraji. Na základě analýz aktuálního stavu vody v kraji vznikly dílčí vize dále rozdělené do stále konkrétnějších misí a kroků, jejichž úspěšné splnění povede k zajištění udržitelného nakládání s vodou.

Vodohospodáři popsali 25 okruhů problémů, k jejich řešení přiřadili 54 aktivit a 10 nástrojů. Jedním z problémů je například neexistence správce podzemních vod. Přitom většina dodávané pitné vody v kraji je voda podzemní. Královéhradecký kraj bude prosazovat opatření vedoucí k renaturaci nebo revitalizaci vybraných úseků vodních toků zásadních pro zadržení vody v povodí. Pokud se podaří motivovat vlastníky či nájemce půdy ke zvyšování přirozené retenční schopnosti krajiny, napomůže to k odstranění dalšího problému, a to je nízká odolnost krajiny vůči hydrologickým extrémům.

Královéhradecký kraj bude také podporovat odkanalizování a svedení odpadních vod na čističky odpadních vod u obcí s méně než 500 obyvateli a prosazovat vznik projektů na obnovy pramenných oblastí.

Z hlediska vodního hospodářství vykonává krajský úřad přeneseně státní správu ve formě vodoprávního úřadu. Zastupitelstvo kraje zase schvaluje Plán dílčího povodí, Zásady územního rozvoje nebo Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, který obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. Podle návrhu znění novely vodního zákona kraje budou odpovědné za sestavování Plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.