Publikováno: 13. 10. 2020 15:04:00

Dotace na podporu zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021. Žádosti o dotaci lze podávat od 12. října do 12. listopadu 2020 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Přehled priorit a realizovatelných aktivit:

 • A Prevence kriminality
  A1 Edukace dětí v oblasti identifikace násilí v rodině
  A2 Zlepšování úrovně vzdělanosti laické veřejnosti v problematice poskytování první pomoci se zaměřením na žáky základních a středních škol 
 • B Zvyšování zdravotní gramotnosti
  B1 Edukace zaměřená na problematiku odkládání rodičovství do vyššího věku a s tím spojená rizika
  B2 Edukace zaměřená na zvýšení povědomí o bezpečné farmakoterapii
 • C Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním
  C1 Metodická podpora činnosti pacientských a rodičovských organizací v zajištění právního a jiného poradenství a vzdělávání pro potřebu své organizace, v realizaci informačních a podpůrných aktivit pro osoby s duševním onemocněním a v metodické podpoře při žádání finančních prostředků z grantů/dotačních programů (např. Fondy EU, dotace krajů na provoz organizací atd.)
  C2 Zapojení peer konzultantů v oblasti duševního zdraví
 • D Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním
  D1 Podpora vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti neurodegenerativních onemocnění a neuropsychiatrického pomezí
  D2 Podpora setrvání pacienta v domácím prostředí a zvýšení jeho kvality života v domácím prostředí, včetně využití nových technologií a pomůcek
 • E Národní akční plán pro vzácná onemocnění
  E1 Podpora činnosti pacientských organizací k vytvoření nové Národní strategie a akčního plánu pro vzácná onemocnění
  E2 Zajištění, koordinace a rozvoj helplinky pro vzácná onemocnění a podpora webových portálů pacientských organizací pro vzácná onemocnění
 • F Podpora advokační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním
  F1 Podpora advokační činnosti NNO zaměřené na zlepšení životních podmínek a postavení osob se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním
  F2 Podpora zapojení pacientů do tvorby zdravotních politik formou zjišťování potřeb pacientů a zpětné vazby od pacientů (pacient-reported evidence/outcomes)

Žadatelé mohou být z různých sektorů – příspěvkové organizace kraje nebo obce, NNO (spolky, ústavy, o.p.s.), církev, vysoké školy apod.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.