Publikováno: 15. 12. 2020 11:01:00

Dotační výzvy na rozvoj sportovní infrastruktury spuštěny

Národní sportovní agentura (NSA) předpokládá v letech 2021–2023 investice prostřednictvím programů Regionální sportovní infrastruktura, Nadregionální sportovní infrastruktura a Výstavba standardizované sportovní infrastruktury ve výši cca 6,1 mld. Kč.
Agentura navrhuje realizovat podporu sportovní infrastruktury –Restart sportu prostřednictvím následujících tří investičních programů:

1) Program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura
Program je zaměřen na podporu sportu dětí a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všechny a sportu zdravotně postižených osob v České republice. Záměrem programu je dále podpořit obnovu a rozvoj zejména středně velkých sídel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací programu bude podpořena regionálně vyvážená nabídka možnosti sportování v České republice.Program navazuje na stávající investiční podporu sportovní infrastruktury směřovanou do regionálních investičních akcí. Míra podpory v rámci programu je stanovena až do výše 70 % způsobilých výdajů. Horní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč. Dolní limit dotace je stanoven ve výši 1 mil. Kč.

2) Program č. 162 54 Nadregionální sportovní infrastruktura (výzva zatím nebyla nevyhlášena)
Program je zaměřen zejména na podporu výkonnostního a vrcholového a sportu včetně konání soutěžních zápasů, může ale přispět i k rozvoji sportu dětí a mládeže či sportu zdravotně postižených osob v České republice. Záměrem programu je dále podpořit rozvoj regionů, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu nabídky sportovních akcí a možností sportování. Nově vybudovanou či modernizovanou sportovní infrastrukturu bude možné využít i pro konání společenských či kulturních akcí a tato tak budesloužit obyvatelům jako místo setkávání na sportovních nebo i volnočasových akcí, proto musí plnit vysoké nároky na atraktivitu a kvalitu prostředí, do kterého se budou lidé rádi dlouhodobě vracet.

Program je zaměřen na výstavbu či technické zhodnocení konkrétně určených typů sportovních zařízení nadregionálního významu, a to:

 • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,•
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.
Horní limit dotace je stanoven ve výši 300 mil. Kč. Dolní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.

3) Program č. 162 55 Výstavba standardizované sportovní infrastruktury
V rámci programu bude podpora zaměřena na rozvoj sportovní infrastruktury výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů.

Program bude podporovat výstavbu konkrétně určených typů sportovních zařízení, a to:
 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m.
Pro výstavbu vybraných typů sportovních zařízení stanoví správce programu ve výzvě závazné standardy, které budou zpracovány ve spolupráci s Českou komorou architektů a příslušnými sportovními svazy. Základním požadavkem na zpracování standardů bude dodržení parametrů pro řádnou sportovní činností v rámci příslušných sportovních odvětví a dále účelnost a efektivita provozu, flexibilita využití a multifunkčnost. Požadavky na zpracování standardů budou stanoveny tak, aby daná sportovní zařízení poskytovala kvalitní zázemí pro sportování na rekreační i soutěžní úrovni a případně i pro konání volnočasových akcí (společenské či kulturní akce oblastního významu) a současně, aby byl jejich provoz maximálně ekonomicky efektivní. Při přípravě standardů bude kladen důraz na multifunkční využití, snadnou údržbu, účelnost a funkčnost využitých řešení, optimalizaci provozních nákladů a dlouhodobé zachování dobrého stavu vnitřního vybavení sportovní infrastruktury. Požadavkem na zpracování standardů bude dále využití kvalitních trvanlivých materiálů s jednoduchou údržbou a možností jejich nahrazení v případě poškození. Předpokládá se řešení šetrné k životnímu prostředí, která sice často vyžadují vyšší úvodní investici, ale snižují provozní náklady spojené s fungováním sportovních zařízení. Za samozřejmý je pak považován požadavek na takové řešení, které zajistí přístupnost nově budované sportovní infrastruktury osobám se zdravotním postižením.

Horní limit dotace je stanoven:
 • 60 mil. Kč pro výstavbu tréninkových multifunkčních hal,
 • 90 mil. Kč pro výstavbu tréninkových zimních stadionů,
 • 90 mil. Kč pro výstavbu plaveckých bazénů 25 m.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.