Publikováno: 13. 8. 2021 15:27:00

Byly schváleny dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Schválené byly i dotace Norských fondů na vzdělávací a informační aktivity v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změny klimatu. Mezi nimi je i jeden projekt z Královéhradeckého kraje.
Ministr životního prostředí schválil na osm desítek nových projektů. Peníze z Národního programu Životní prostředí půjdou do obecních rozpočtů, kde pomůžou řešit problémy s pitnou i odpadní vodou, finance z Norských fondů podpoří informační a vzdělávací aktivity. Podporu získalo celkem 83 projektů, které si rozdělí více než 112 milionů korun. Významná část z balíku národních dotačních peněz pomůže se zásobováním pitnou vodou v obcích.

Jinou podstatnou část schválených projektů představují opatření na čištění odpadních vod. Obce nechají pro své obyvatele vybudovat soustavy domovních čistíren odpadních vod. Ty se umisťují tam, kde by se klasická kanalizace s odvodem do centrální čistírny těžko stavěla, nebo by se to ekonomicky nevyplatilo. Díky dotacím z Národního programu Životní prostředí tak vznikne síť jednotlivých domovních čistíren s centrálním monitoringem, které budou řešit čištění odpadní vody v obci nebo její části. Mnohé obce už úspěšně takové sítě využívají.

Ministr životního prostředí podpořil i záměry z dalších výzev Národního programu Životní prostředí. Mnohé se týkaly lepší likvidace autovraků, kdy jsou příjemcem specializované firmy. Rozdělovaly se peníze i na přípravné akční plány, ať už pro udržitelnou energii a klima, nebo pro zlepšování kvality ovzduší v regionech.

Schválené byly i dotace Norských fondů (výzva REINE) na vzdělávací a informační aktivity v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změny klimatu. Žadatelé, mezi nimiž jsou univerzity, vzdělávací společnosti, spolky nebo podnikatelské subjekty si rozdělí více než třicet milionů korun. Podporu získaly například kampaně pro ekologičtější topení v domácnostech a zlepšení lokálního ovzduší, osvětové projekty pro snižování množství mikropolutantů v pitné vodě, projekty šířící osvětu o klimatické změně a také aktivity informující o biodiverzitě a ekosystémech, například o lososovitých rybách. Z Královéhradeckého kraje uspěl pouze jeden projekt, a to projekt spolku Živá voda s názvem Společně proti suchu a povodním. Cílem projektu je posílit schopnost občanů orientovat se v příčinách klimatické změny, možnostech zmírňování jejích vlivů a adaptace. Využít zájem veřejnosti zapojit se do procesů na místní úrovni. Poskytnout jim systémové, praktické nástroje pro iniciaci projektů obnovy krajiny. Překonat bariéru mezi jednotlivcem a systémem péče o krajinu a jejím využíváním. Nastartovat vznik místních iniciativ, které využijí nabytých znalostí a kontaktů k prosazení opatření k adaptaci na klimatickou změnu v jejich lokalitách
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.