Publikováno: 25. 5. 2022 13:51:00

Královéhradecký kraj realizuje Digitální technickou mapu

Digitální technická mapa Královéhradeckého kraje (DTM KHK) se řadí mezi nejrozsáhlejší projekty, které byly kdy krajem tvořeny. Co přinese DTM obcím a jaké jsou jejich povinnosti?
Projekt DTM vzniká na základě legislativního rozhodnutí o vybudování krajských Digitálních technických map – přesněji se jedná o novelu zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje digitální technické mapy, a novelu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), které jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb. DTM bude povinně vytvořená pro celou ČR. Správcem DTM kraje bude samotný krajský úřad v přenesené působnosti. Nad krajskými DTM bude vytvořen informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) zajišťovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČUZK). 

Tato mapa bude obsahovat informace tvořené zejména třemi stěžejními prvky: základní prostorovou situací (ZPS; polohopis), dopravní infrastrukturou (DI; komunikace) a technickou infrastrukturou (TI; inženýrské sítě). DTM bude obecně nejen sloužit při plánování, realizaci investic a jejich zefektivnění, ale taktéž během rozhodování o strategickém směřování krajů, měst a obcí. Vznik tohoto díla ulehčí mnoha subjektům každodenní práci při rozvoji uvedených oblastí. Využitelnost a přínosnost projektu lze dále spatřovat zejména ve:

  • sdílení detailních informací o stavebních a technických objektech a zařízeních
  • zvýšení informovanosti samotných obyvatel a komfortu investorů a stavebníků
  • stavebních projektech (např. budoucí výstavbě), pasportizaci a územním plánování
  • využití dat pro vlastní digitální mapy (např. obcí), BIM projekty, dotační projekty

Technické mapy obcí a krajů vznikaly doposud na dobrovolné bázi. V dostatečné míře není sjednocen a standardizován jejich datový obsah, stanoveny nejsou ani procesy při aktualizaci a využití dat třetími stranami. V případě, že obec technickou mapu vede a má vydanou obecně závaznou vyhlášku, mají stavebníci povinnost předložit při dokončení stavby stavebnímu úřadu doklad o tom, že předali podklady pro aktualizaci technické mapy.

Klíčovou rolí obcí v projektu DTM krajů je role vlastníka dopravní a technické infrastruktury. Zákon ukládá všem obcím stejné povinnosti jako např. velkým energetickým firmám. Je ovšem třeba znovu zdůraznit, že se zpravidla nejedná o povinnosti nové. Obce by již měly mít zmapovánu svou dopravní a technickou infrastrukturu. Pokud nemají, mohou se pokusit využít právě projekty pro vytvoření DTM krajů a obrátit se na kraj s žádostí k novému zaměření těchto sítí. Kraj pro takové mapování může v přiměřeném rozsahu využít finanční prostředky z OP PIK, za dodržení podmínek výzvy ve vztahu k veřejné podpoře.

Z hlediska předávání dat pro naplnění DTM krajů je vhodné odlišit obce, které DTM obce v současné době vedou a ostatní obce.

Obce provozující DTM nebo pasporty technické nebo dopravní infrastruktury:

  • Vede-li obec DTM, předá polohopisnou část kraji pro přípravu prvotního naplnění ZPS. DTM obce může na svém území vést i nadále, v tomto případě je možné využít DTM kraje jako základ a v rámci své činnosti vést a aktualizovat pouze prvky nad rámec společného obsahu DTM. Současně je možné s krajem vyjednat předávání aktualizačních podkladů ZPS pro DTM pro území obce z kraje také příslušnému správci DTM obce.
  • Co se týče technické a dopravní infrastruktury, mají obce provozující DTM nebo pasporty sítí a komunikací sítě ve svém vlastnictví obvykle dobře zmapovány. Hlavním úkolem pro tyto obce bude úprava současných informačních systémů (správu zpravidla zajišťují odborné firmy) tak, aby z DTM obcí byla do DTM krajů předána všechna kvalitní data a nedošlo tak k jejich znehodnocení. Firmy spravující pro obce DTM obcí se tedy musí naučit pracovat s výměnným formátem DTM (JVF DTM) a do tohoto formátu data DTM obce vyexportovat pro potřeby předání kraji k úvodnímu plnění databáze DTM kraje. Náklady na úpravu aplikačního software DTM obcí nebudou pro obce samoúčelným výdajem, protože obce budou muset aktualizovat údaje o svých sítích od roku 2023 přímo ze svého informačního systému a tyto úpravy tedy budou využívat trvale.
  • Pokud obec vede DTM, měla by dále se správci sítí, jejichž data v DTM eviduje, a příslušným krajem, uzavřít dohodu o tom, který subjekt předá kraji polohopis ZPS z území obce. Zákon ukládá tuto povinnost všem, ale jistě je vhodné využít již konsolidovaná data ZPS, pokud na tomto využití bude shoda všech stran.

Obce neprovozující DTM nebo pasporty technické nebo dopravní infrastruktury:

  • Obce, které nemají zpracováno podrobné polohopisné zaměření, data pro naplnění ZPS nepředávají. Zůstává však povinnost předat údaje pro prvotní naplnění údajů o sítích DTI a příprava na jejich budoucí pravidelnou aktualizaci do DTM kraje stejně jako pro všechny ostatní vlastníky, správce a provozovatele DTI. Pro obce bez digitální evidence sítí bude nezbytné postupně zajistit domapování sítí v jejich vlastnictví a zahájení plnění editorské povinnosti.

Více informací o projektu

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.