Veřejná zeleň

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Veřejná zeleň. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Národní plán obnovy – Brownfieldy – Dotace na úložiště uhlíku – malé projekty (3–30 mil. Kč)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 2. 2. 2023 - 20. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: výkupy, nemovitostí, příprava, demolice, regenerace, modernizace, opravy
Více informací

31. výzva – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 31. 10. 2022 - 30. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: migrační, překážky, zprůchodnění, ochrana, živočichů
Více informací

28. výzva – Péče o významné části přírody a krajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 31. 10. 2022 - 30. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: tůně, rašeliniště, prameniště, malé, vodní, nádrže, vodní, toky, nivy, rekonstrukce
Více informací

32. výzva – Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 18. 1. 2023 - 20. 9. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100/95% dle typu projektu
Klíčová slova: revitalizace, sídelní, zeleně, parky, zahrady, sady, stromořadí, aleje, lesoparky, remízy, remízky, průlehy, péče, odvodnění, krajiny
Více informací

19. výzva – Posílení přirozených funkcí krajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 14. 9. 2022 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: ÚSES, biocentra, biokoridory, mokřady, tůně, rybníky, nádrže, obnova, toků, úpravy, koryta, rybí, přechody
Více informací

Podpora přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 15. 12. 2022 - 7. 11. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vodní, toky, migrační, prostupnost, mokřady, tůně, nádrže, biotopy, stanoviště, ÚSES, stromořadí, významné, stromy, zeleň
Více informací

Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a snižování všech forem znečištění

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 15. 12. 2022 - 7. 11. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: péče, biotopy, nelesní, stanoviště, druhová, skladba, likvidace, invazivních, druhů
Více informací

Zelená infrastruktura

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 9. 3. 2023 - 10. 6. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, revitalizace
Více informací

Zelená stuha

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 10. 2022 - 1. 4. 2025
Zpřesnění žadatele: Obce oceněné titulem Zelená stuha
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zeleň, cesty, mobiliář, revitalizace, vodní, plochy, toky, demolice, osvěta
Více informací

Výsadba stromů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 12. 10. 2021 - 30. 6. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: veřejná, zeleň, stromy, výsadba, péče
Více informací