Dotazníkové šetření v obcích KHK

Dotazníkové šetření bylo realizováno v rámci příprav Královéhradeckého kraje na nové programové období EU a ČR po roce 2020 a rovněž jako důležitý podklad pro tvorbu nové Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+. Tyto aktivity jsou součástí realizace projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně, s prosperitou financovaného ze zdrojů EU konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.
Vlastní sběr dotazníků probíhal pouze elektronickou formou přes webové rozhraní Google v termínu od 27. 4. 2018 do 21. 5. 2018. Dotazník byl distribuován do všech obcí Královéhradeckého kraje v několika etapách. I díky intenzivní spolupráci s regionálními pracovníky a vstřícnosti partnerských subjektů v regionu se dosáhlo velmi vysoké návratnosti dotazníků (dotazník vyplnilo celkem 335 obcí, tzn., že celková návratnost dotazníků je 74,8%) a lze tedy považovat výsledky za relevantní. Dotazník byl cílený na starostu/starostku, případně dalšího představitele obce. Nejednalo se o zjišťování informací mezi občany obce. Dotazník byl strukturovaný do 6 tematických okruhů: Doprava, Služby v obci, Život v obci, Rozvoj obce, Životní prostředí a Ostatní.

Z obecného pohledu se jako nejvíce citlivá a závažná témata na základě výsledků celého šetření jeví především dopravní dostupnost a obslužnost, pozemky pro rozvoj bydlení, dostupnost některých služeb (zejména lékařských), nedostatek financí pro obce, nevyhovující skladba dotací, administrativní zátěž, byrokratické překážky a nepřehledná legislativa. Dále hluková a emisní zátěž, zásobování pitnou vodou a ohrožení povodněmi. Venkovské oblasti se v rámci těchto témat zpravidla potýkají s nedostatky služeb a potřebných kapacit, města naopak s kumulovanými negativními jevy a zátěžemi. Meziregionální rozdíly nejsou ve sledovaných oblastech zpravidla nijak dramatické.

Obrázek odkazu     Kompletní výsledky dotazníkového šetření

Obrázek odkazu     Mapy dokreslující dotazníkovéšetření