Integrované nástroje a akční plány

Integrované nástroje jsou společně s regionálním akčním plánem nástroji pro realizaci územní dimenze v ČR. Akční plány rozvoje vzdělávání jsou dalším přístupem k naplňování územní dimenze, tematicky zaměřené na oblast regionálního školství.


Integrované nástroje pro období 2021–2027

Jde o nástroj uplatnění integrovaného přístupu s využitím evropských fondů, který je realizován na základě zpracované a schválené integrované strategie dané oblasti.

V programovém období 2021–2027 jsou na území ČR realizovány 2 typy integrovaných nástrojů:
Pro každý integrovaný nástroj musí jeho tzv. nositel, kterým je příslušné město nebo místní akční skupina (MAS), zpracovat integrovanou strategii a na základě analýzy území stanovit oblasti, které vyžadují podporu především z fondů EU.
Každý integrovaný nástroj má na základě zpracované strategie přidělenou finanční alokaci z fondů EU, která je využita pro realizaci podpořených projektů v daném území.

Podporovaná témata:
  • ITI – oblast dopravy a životního prostředí, výzkumu a inovací, vzdělávání a kultury, veřejných služeb atd.
  • CLLD – menší projekty (do cca 5 mil. Kč) na rozvoj venkovských oblastí např. v oblasti služeb a infrastruktury, zaměstnanosti a podnikání, životního prostředí a zemědělství a další.


Akční plány rozvoje vzdělávání pro období 2021–2027

Akční plány jsou krátkodobými realizačními plány strategického řízení v oblasti regionální školství, které obsahují soubory aktivit/projektů vč. jejich naplňování a financování, jejichž realizace povede k naplnění stanovených cílů. Na úrovni kraje je realizován Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (KAP) a na úrovni regionů (obcí s rozšířenou působností) tzv. místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP).