Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK

Krajské akční plán vzdělávání je zaměřen na oblast středního a vyššího odborného školství, včetně neformálního a zájmového vzdělávání, které je vázáno na regionální specifika v územním obvodu kraje.
Nositelem KAP jsou kraje. Na krajských úřadech fungují odborné pracovní týmy. Dokument KAP je prioritně zaměřen na ty oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Tomuto zaměření bude také odpovídat výběr partnerů pro realizaci KAP a zaměření sběru dat.

Pro účely zajištění souladu podporovaných projektů v dotačních výzvách s prioritami území je dle potřeby vždy na území každého kraje zpracován Rámec pro investice do infrastruktury KAP.

KAP je financován z evropských fondů.
Královéhradecký kraj realizuje projekt KAP, jehož cílem je zlepšení řízení škol, rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. 

KAP umožní i plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a v Integrovaném regionálním operačním program ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území.
Pro potřeby projednávání KAP funguje v kraji Pracovní skupina Vzdělávání při RSK KHK a dokument jako takový schvaluje RSK KHK.

Webové stránky projektu naleznete zde