Komplexní pozemkové úpravy

cíle, obsah, proces pořizování

Upravuje zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a další související vyhlášky a zákony.

Cílem komplexních pozemkových úprav (KPÚ) je prostorově a funkčně uspořádat pozemky, v rámci katastru se scelují nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. Současně se vytvářejí podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Součástí návrhu pozemkové úpravy je plán společných zařízení, který je tvořen zejména opatřeními sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní nebo lesní cesty), protierozními a vodohospodářskými opatřeními k tvorbě a ochraně životního prostředí a má velký vliv na budoucí krajinotvorbu.

V rámci KPÚ dojde k podrobnému průzkumu terénu a přesnému zaměření hranic katastru i jednotlivých pozemků.

KPÚ se týkají pouze extravilánu obce, tedy pozemků v katastru mimo zastavěné území obce.

Pokud katastrální území obce ještě neprošlo komplexní pozemkovou úpravou, je možné o ni požádat příslušný pozemkový úřad.

Náklady na celý proces KPÚ v katastru a realizaci plánu společných zařízení přebírá stát. Celého plánovacího procesu se významně a aktivně účastní obec, veřejnost a především vlastníci pozemků.

K zahájení KPÚ je třeba schválení zastupitelstvem obce a souhlas vlastníků více než 50% výměry katastru.

Celý proces KPÚ je dlouhodobějšího charakteru – doba realizace závisí na mnoha faktorech, především na souhlasech vlastníků se scelováním a posuny pozemků. Z tohoto důvodu je doporučeno řádně KPÚ předjednat jak v zastupitelstvu, tak případně s vlastníky jednotlivých pozemků, aby v průběhu tvorby KPÚ nedošlo k významné změně postoje ze strany obce.