Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Zpracováváme koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region po roce 2020 navazující na aktuálně rozpracovanou Strategii regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje 2020+.

 
Aktuální verze Koncepce Chytrého regionu je ke stažení zde:

Pro více informací klikněte zde

Jednání pracovních skupin

  • 8. ledna 2019 proběhlo první jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 22. února 2019 proběhlo druhé jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 5. dubna 2019 proběhlo třetí jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 28. května 2019 proběhlo čtvrté jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 24. září 2019 proběhlo páté jednání pracovní skupiny pro Chytrý region
 

Páté jednání PS pro Chytrý region

V úterý 24. září 2019 od 13:00 hod se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové uskutečnilo páté jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které se tentokrát zaměřilo na oblasti: Akademie Chytrého regionu, udržitelné zemědělství a cirkulární ekonomika.Páté jednání Řídicí PS pro Chytrý region vedla vedoucí odboru Regionálního rozvoje a grantů Královéhradeckého kraje Mgr. Ivana Kudrnáčová.

Prvním bodem jednání byla rekapitulace aktivit k naplňování pilířů Chytrého regionu. Uvedeny byly výsledky a dopady společené prezentace partnerů Chytrého regionu na veletrhu URBIS SMART CITY FAIR 2019 v Brně. Dále byl představen tematický workshop/seminář Chytrého regionu na téma energetické úspory v obcích, který Chytrý region pomáhal pořádat organizaci Národní centrum energetických úspor. Další novinkou pro členy PS bylo zapojení Chytrého regionu do mezinárodního projektu ENECRI, jehož cílem je identifikovat a charakterizovat potřeby, potenciál pro nákladově efektivní regeneraci a rehabilitaci ekosystémů v městských a příměstských oblastech. Chytrý region je rovněž aktivně zapojen do tvorby  dokumentu „Desatero ke zlepšení oblasti SMART CITIES“.

Druhým bodem jednání bylo představení a diskuze nad současným stavem aktivity Akademie Chytrého regionu KHK. V současnosti jsou plánovány a v některých případech hlouběji rozpracovány následující moduly: 

1. E-learning s tématy CHR – dílčí témata (Smart dopravní řešení, Moderní přístupy řízení VS aj.) – spolupráce s UHK
2. Technologické trendy v oborech RIS3 KHK – nejnovější trendy
3. Regionální demografické prognózování – význam a použití v kostce
4. Práce s regionálními daty – zdroje a oblasti využití
5. Inovační broker MAS KHK  – spolupráce s KS MAS
6. Příklady a sdílení dobré praxe – důraz na pestrost témat
7. Jak založit sociální podnik – shrnutí nejdůležitějších kroků
8. Krajské dotační tituly v e-learningu pro smart řešení – jak zvýšit šanci na úspěch v procesu žádání o dotaci

Zároveň byl během jednání identifikován nový možný modul Akdaemie CHR - Inovační inženýrství, jehož potřebnost byla zjištěna v diskuzu s Doc. Pavlem Švejdou, prezidentem SVTP ČR, z.s.

Dalším bodem jednání byla oblast Chytřejšího venkova a udržitelného zemědělství, kde byly představeny aktuální a budoucí aktivity k implementaci konceptu do Chytrého regionu. Diskutován byl návrh Platformy chytrého venkova a udržitelného zemědělství, který bude po diskuzi rozšířen o nové potenciální členské subjekty. Podrobněji byl představen 2. pilíř konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství Podpora znalostí – aktivity (Informovanost o problematice; vzdělávání zemědělských či jiných subjektů  - vazba na akademii CHR; Sdílení dobré praxe a exkurze - budou realizovány tematické 1–2denní exkurze a vícedenní zahraniční exkurze zaměřené na výměnu know-how, zkušeností a sdílení dobré praxe v udržitelném, precizním a sociálním zemědělství, diskuze na možnými lokalitami; organizace workshopů; mapování a analýzy; Poradenství a dotační poradenství). K tomuto bloku následovala plodná diskuze členů PS a hostů, jejíž závěry budou zohledněny při dalším rozpracování konceptu a návrhu aktivit. 
  
Poté bylo představeno další téma, kterému se bude Chytrý region dále věnovat - Cirkulární ekonomika. Ve stručnosti byly uvedeny klíčové informace o tomto do budoucna velmi důležitém a již dnes značně společensky, politicky i ekonomicky akcentovaném tématu. Diskutován byl zůsob implemetace CE jako jeden z prvků ekosystému Chytrého regionu KHK, uplatnění CE v problematice konceptu Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, její návaznost na RIS3 domény specializace v KHK (Nové textilní materiály pro nové multidisciplinární aplikace, Pokročilé zemědělství a lesnictví, případně i další), možnosti spolupráce s organizací INCIEN (Institut cirkulární ekonomiky) – zapojení na pozici regionálního partnera, pomoc při organizaci akcí v našem kraji. Představeny byli závěry z jednání se zástupci organizace INOTEX spol. s r.o. (Výzkum, vývoj, servis a transfer technologií v oblasti textilní předúpravy).

V závěrečné části jednání byl představen dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje a návrh na strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“ (integrovaný projekt pro Hradecko-pardubickou aglomeraci na podporu rozvoje inovačního prostředí a zavádění inovací a podpory průmyslu 4.0).

V závěrečné části jednání byl představen dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region, který má za účel podpořit chytré technologie v obcích Královéhradeckého kraje a návrh na strategický projekt ITI „Hradubice pro INOVACE“ (integrovaný projekt pro Hradecko-pardubickou aglomeraci na podporu rozvoje inovačního prostředí a zavádění inovací a podpory průmyslu 4.0).
Zaujala Vás některá témata v koncepci Chytrého regionu?
Zjistěte o nich více a inspirujte se příklady dobré praxe v sekci SMART řešení. Využijte Chytrá řešení ve svém projektovém záměru, na který můžete získat dotaci z některého dotačního programu. 

Podívejte se, které firmy nabízejí chytrá řešení v oblasti chytrého životního prostředí a jaké nabízejí produkty.

V případě, že máte nějaké dotazy ke koncepci Chytrého regionu:

Kontaktovat zpracovatelský tým můžete na adrese chytryregion@chytryregion.cz.