Koncepce Královéhradecký kraj – Chytrý region

Zpracováváme koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region po roce 2020 navazující na aktuálně rozpracovanou Strategii regionálního rozvoje Královéhradeckého kraje 2020+.

 Aktuální verze Koncepce Chytrého regionu je ke stažení zde:

 

Jednání pracovních skupin

  • 8. ledna 2019 proběhlo první jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.
  • 22. února 2019 proběhlo druhé jednání pracovní skupiny pro Chytrý region.

Dílčí analýzy

  • Analýza současného stavu využití chytrých řešení v kraji 
  • Analýza příkladů dobré praxe
  • Analýza společenských a technologických megatrendů
  • Analýza možností financování chytrých řešení
  • Rešerše koncepčních přístupů a dokumentů

V pátek 22. února 2019 od 10:00 hod se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo druhé jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj.

Na druhém jednání PS pro Chytrý region byl představen první návrh Koncepce Chytrého regionu a dále členové pracovní skupiny a hosté řešili možné návrhy dalších aktivit v Chytrém regionu, které budou tvořit jednoletý akční plán Chytrého regionu. Jednání vedl radní Královéhradeckého kraje Karel Klíma, který přítomné přivítal na půdě Královéhradeckého kraje a předal slovo zástupkyni zpracovatele koncepce Zitě Kučerové.

Paní Kučerová ve stručnosti seznámila přítomné s prvním návrhem Koncepce Chytrého regionu a s podkladovými analytickými materiály (Analýza současného stavu využití chytrých řešení v kraji, Analýza příkladů dobré praxe, Analýza společenských a technologických megatrendů, Analýza možností financování chytrých řešení), které jsou ke stažení výše. Poté doktorka Kučerová vyzvala členy pracovní skupiny k vyjádření jejich připomínek a podnětů ke zpracované koncepci, které mohou také zasílat mailem na adresu chytryregion@chytryregion.cz

V další, již pracovní, části jednání byl přítomným představen návrh akčního plánu Chytrého regionu, kde byly uvedeny první návrhy možných aktivit Chytrého regionu (včetně všech jeho partnerů) na příští rok. Tyto možné aktivity byly dále diskutovány a členové pracovní skupiny je mohou připomínkovat a navrhovat další aktivity do půlky března na adrese chytryregion@chytryregion.cz

 V úterý 8. ledna 2019 od 10:00 hodin se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo první jednání řídicí pracovní skupiny pro Chytrý region, které zároveň plnilo úlohu úvodního jednání ke koncepci Chytrý region – Královéhradecký kraj. 

Na jednání se sešli zástupci kraje, měst a obcí z regionu, Univerzity Hradec Králové, Sdružení místních samospráv, Krajské hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Centra investic, rozvoje a inovací, aby zahájili spolupráci na rozpracování myšlenky Královéhradecký kraj Chytrý region.

Jednání vedl radní Pavel Hečko, který celé setkání moderoval a hledal styčné body mezi všemi organizacemi a prostor, kde se jejich zájmy, potřeby a možnosti zapojení prolínají. Kromě něj se jednání zúčastnila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací CIRI Zita Kučerová, radní Karel Klíma, ředitel CIRI Lukáš Korych, zástupkyně magistrátu Hradec Králové a radní Václav Řehoř. 

Zita Kučerová seznámila přítomné s konceptem Chytrého regionu a s postupem prací a průběžnými výstupy. Cílem jednání bylo zjistit názory aktérů zapojených do Chytrého regionu, jejich možnou úlohu zapojení v rámci Chytrého regionu, jejich kompetence a zkušenosti s chytrými řešeními. Za tímto účelem byly přítomným položeny 3 otázky:

  • Jaké jsou Vaše současné aktivity a plány v oblasti SMART?
  • Jaká jsou Vaše prioritní témata v konceptu Chytrý region?
  • Jakou vidíte svou roli a kompetence v konceptu Chytrý region?

Všichni účastníci jednání se k výše uvedeným otázkám vyjádřili, vedla se živá diskuze nad úlohami jednotlivých partnerů Chytrého regionu a možnostmi, jak se do tvorby Chytrého regionu zapojí. Výsledky jednání a diskuze jsou v souladu s vytyčenými cíli Chytrého regionu. Za vhodné se jeví nadále pokračovat ve workshopech, další z řady workshopů by bylo vhodné zaměřit na veřejnou správu – oblast komunikace s občany. Vhodnými tématy pro další workshopy se jeví i bezpečnost a problematika energie a energetiky. Další významnou myšlenkou je pomoc při mapování potřeb obcí, mapování potřeb firem, sdílení dobré praxe. Důležitým krokem je setkání se zástupci UHK ohledně témat aplikovaného výzkumu, sdílení informací a ohledně přípravy nového oboru studia. Za velmi zajímavý podnět jednání paní doktorka vidí propojení měst a obcí, především pak vzájemnou komunikaci obce a města, aglomerace a jejího zázemí.

 
Kontaktovat zpracovatelský tým můžete na adrese chytryregion@chytryregion.cz.