5. ročník konference Příležitosti pro region – Jaký je a bude náš venkov?

Více než stovka zástupců měst a obcí Královéhradeckého kraje se 11. září 2018 sjela do Hradce Králové, kde se uskutečnil pátý ročník konference Příležitosti pro region. Ten se letos nesl v duchu problematiky venkova a jeho rozvoje.
Záštitu nad akcí s podtitulem Jaký je a budeš náš venkov? převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který hned na úvod konference definoval nejpalčivější problém dnešního venkova: „Z dlouhodobého hlediska řešíme problém, jakým způsobem se má venkov a tedy i celý Královéhradecký kraj připravit na velké změny, které souvisí s rozvojem infrastruktury a možnosti zaměstnání. Je důležité připravit venkovské oblasti k tomu, aby se naše obce a města nestala jen pouhými noclehárnami. K tomu, aby venkov byl trvale udržitelný a obydlený, nyní připravujeme a vylepšujeme krajské grantové programy tak, abychom pomohli všem takovýmto obcím.“

V dopolední části konference se vystupující snažili definovat, co v dnešní době vlastně znamenají pojmy jako vesnice a venkovská oblast. Společně hledali odpovědi na důležité otázky, které s sebou přináší současný ekonomický a populační vývoj nejen v Královehradeckém kraji, ale i v celé České republice. V sále panovala shoda, že v budoucnu musí být kladem důraz především na rozvoj lidského kapitálu v obcích.

Na dopolední diskuzi navázal odpolední blok. Roli kraje a jeho důraz na komunikaci s aktéry z regionu a funkci Regionální stálé konference zdůraznil na začátku radní Pavel Hečko: „Regionální stálá konference hraje pro rozvoj území velmi důležitou roli. V současné době sekretariát intenzivně vyhodnocuje výstupy z aktuálních analýz, které budou důležité pro tvorbu Strategie rozvoje kraje 2021+. Z toho je vidět, jaký strategický význam RSK v plánování regionální politiky regionu a jak se podílí se na formování regionální politiky ČR, i pozice v rámci dalšího období EU.“

Ředitel CIRI Lukáš Korych k akci řekl: „Díky činnosti sekretariátu Regionální stále konference, který funguje na CIRI, se nám daří prosazovat potřeby Královéhradeckého kraje na celostátní úrovni a pořádáním této pravidelné konference prezentujeme naši činnost, plány a úspěchy i všem v rámci našeho kraje.“Podrobný program konference:

9:30 – 10:00    Registrace

10:00 – 12:00 Dopolední blok

10:00 – 10:10 Úvodní slovo – PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje

10:10 – 10:40 Růst nebo rozvoj venkovských obcí – RNDr. Radim Perlín, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Výzkumné centrum RURAL, Univerzita Karlova

Jaké jsou předpoklady a možnosti rozvoje venkova. Co je růst a rozvoj venkovských obcí a jaké jsou vnitřní a vnější nástroje rozvoje obcí. Proč patří lidský a sociální kapitál mezi významné vnitřní nástroje rozvoje venkovských komunit. Jakou roli hraje veřejné správa na venkově.

10:40 – 11:00 Bude se vylidňovat náš venkov? Co a proč obce potřebují vědět?
– RNDr. Tomáš Kučera, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Existují obecné tendence demografického vývoje našeho venkova? Co potřebují obce vědět o svém obyvatelstvu, jak predikovat vývoj obyvatelstva na venkově, co vše hraje roli. Jaký je význam demografických a odvozených prognóz například pro plánování kapacit škol, zdravotních služeb, veřejné dopravy.

11:00 – 11:20 Pohled MMR na rozvoj venkova – Ing. Radana Leistner Kratochvílová,
Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Jaká je role MMR a co aktuálně připravuje MMR pro rozvoj venkova. Jak je venkov řešen v nové Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ a jaké jsou vyhlídky podpory malých obcí ze strany EU v novém programovém období 2021–2027.

11:20 – 11:40 Role a potřeby malých obcí – výsledky analýzy SMO ČR, Mgr. Kateřina Kapková, Svaz měst a obcí ČR

Zajímavé závěry z rozsáhlého šetření mezi obcemi ČR. Co nejvíce trápí venkovské obce a v čem je náš kraj ve svých potřebách specifický. Co malé obce a venkov skutečně potřebují. Jak se promítnou závěry analýzy do pozice k budoucí kohezní politice. 

11:40 – 12:00 „Chytrý venkov aneb venkov není muzeum...“ – Ing. Radim Sršeň, Ph.D., prezident Evropské asociace Leader pro rozvoj venkova

Co je koncept Chytrého venkova a co jeho naplňování obnáší. Jaké inovace a chytrá řešení by mohly přispět k udržení života na venkově. Jaká bude role Leaderu pro rozvoj venkov v novém období EU 21+.

12:00 – 12:20 Spolupráce a síťování na venkově – Jana Kuthanová, místopředsedkyně NS MAS

Proč je na venkově důležité síťování obcí. Jak nastartovat spolupráci venkovských obcí a jaké jsou možnosti této spolupráce. Současná a budoucí role MAS v rozvoji spolupráce a síťování na venkově.

12:20 – 12:30 Diskuze

12:30 – 13:00 Přestávka na občerstvení

13:00 – 15:30  Odpolední blok

13:00 – 13:15 Zahájení odpoledního bloku – Bc. Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu

Podpora krajské samosprávy zacílená na venkov. Co kraj v budoucnosti připravuje pro podporu venkova Královéhradeckého kraje.

13:15 – 13:30 Potřeby našeho venkova – RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Oddělení rozvoje
a inovací, Centrum investic, rozvoje a inovací

Aktuální výstupy analýz pro tvorbu Strategie rozvoje kraje 2021+. Jaké potřeby má náš venkov, která území na našem kraji jsou nejvíce sociálně a hospodářsky ohrožená. Nové nástroje na webových stránkách Chytrého regionu Královéhradeckého kraje.

13:30 – 13:50 Role kraje pro rozvoj venkova – Mgr. Ivana Kudrnáčová, Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu, grantů a dotací, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Jak Královéhradecký kraj přispívá k rozvoji našeho venkova. Jaké jsou novinky a současné dotační tituly v podpoře rozvoje venkova. 

13:50 – 15:30 Venkov u nás v kraji – panelová diskuse zástupců obcí, kraje, aglomerace, státu, akademiků,… starostové obcí Hořiněves, Dubenec, Božanov, Kopidlno

Diskusní otázky v rámci panelu:

  • Jaké problémy má náš venkov a jak je lze řešit?
  • Pomáhá stát a kraj rozvoji našeho venkova. A pokud ano, tak jak?
  • Jaký vidíte smysl v konceptu smart village při rozvoji našeho venkova?

Kontakt:

rsk@cirihk.cz, +420 495 817 815, www.rskkhk.cz