Konference Příležitosti pro region 2019 představila nové možnosti rozvoje

6. ročník konference navštívilo 150 účastníků
Na konferenci vystoupila řada významných odborníků z národní úrovně i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zástupci Královéhradeckého kraje, zástupci akademické sféry a další.

Účastníci se dozvěděli mnoho aktuálních informací, např. nové strategické priority Královéhradeckého kraje po roce 2020, přípravu ČR a kraje na období 2021+, dotační možnosti pro obce a regiony.

V dopoledním bloku byly představeny výstupy projektu Rozvoj Královéhradeckého kraje - chytře, efektivně s prosperitou. Odpolední blok byl zaměřen na aktivity v rámci Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje.

Konference se konala 10. října 2019, od 8:30 do 16:30 hod. v Hradci Králové, EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336 a pořádal ji Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací.

Fotogalerie (pro zvětšení klikněte na fotku)

 


Podrobný program konference:

8:30 – 9:00    Registrace

I. Blok 9:00 – 12:15 Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně a s prosperitou

9:00 – 9:10 zahájení, uvítání – Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

9:10 – 9:30 Kam směřuje Královéhradecký kraj po roce 2020 – Pavel Hečko, Královéhradecký kraj

Kraj má zpracovanou novou Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2021–2027, která určuje hlavní směry dalšího rozvoje regionu. Budou představeny priority krajské regionální politiky pro nové programové období po roce 2020.

9:30 – 10:00 Podpora EU 2021+ regionům a obcím – Zdeněk Semorád, Ministerstvo pro místní rozvoj

Dozvíte se aktuální stav přípravy ČR na období EU 2021+. V současné době je IROP jeden z nejvýznamnější operačních programů, podporující regionální rozvoj kraje. Jak tomu bude v novém období? Kam bude cílit podpora, kde pomůže rozvoji obcí a měst nový IROP, jaké má hlavní priority.

10:00 – 10:30 RSK z pohledu a podpory regionální politiky státu – David Koppitz, Radana Kratochvílová, Ministerstvo pro místní rozvoj

RSK jsou v současné době podpořeny ve všech krajích. Zástupci MMR budou diskutovat, zda se jejich role daří naplňovat, zda využívají svůj potenciál a hlavně, jaké je uvažovaná jejich role po roce 2020. Budou moci tato partnerství hrát roli při stanovení specifických potřeb podpory z evropské a národní úrovně a co je smyslem regionálních akčních plánů?

10:30 – 10:45 pauza

10:45 – 11:15 Ekonomický rozvoj obce a města jako významný faktor úspěchu obce
– Patrik Reichl, CzechInvest

Ekonomická prosperita obce, města, regionu je jeden z významných faktorů podporující a posilující regionální význam a kvalitu života. Významnou roli v rámci podpory ekonomického rozvoje hraje agentura CzechInvest. Dozvíte se, zda a jak může podpořit ekonomický rozvoj vašeho regionu ve vazbě na investiční příležitosti a zaměstnanost.

11:15 – 11:30 Potenciál rozvoje přeshraniční česko-polské spolupráce a co nového EU 21+ – David Machač, Ministerstvo pro místní rozvoj

Česko-polské pohraničí nabízí možnosti přeshraniční spolupráce v ekonomickém, společenském, kulturním i sociálním prostředí. Můžete se inspirovat nejzajímavějšími projekty, které pomohly nastartovat a podpořit region. Je i čas přípravy na další možnosti EU, budou představeny první návrhy priorit a plánovaných podpor OP česko-polské spolupráce.

11:30 – 12:00 Strategický rozvoj kraje a dotační podpora obcím KHK – Ivana Kudrnáčová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Kraj se intenzivně připravuje na nové výzvy. Má nachystány další kroky, které rozpracovávají hlavní směry krajské politiky, podporuje koncept chytrého regionu, usiluje o zatraktivnění regionu a posílení konkurenceschopnosti (Strategie investičních příležitosti, Koncepce zdraví, Strategie zaměstnanosti). Budou též představeny plánové podpory z krajských zdrojů, zacílené na podporu našich obcí a měst.

12:00– 12:15 Udržitelné nakládání s vodou v Královéhradeckém kraji v době klimatické změny – Karel Klíma, Královéhradecký kraj

Přesto, že samosprávy krajů nemají přímé kompetence v oblasti vodního hospodářství, Královéhradecký kraj koncentroval své možnosti do nástrojů, které využívá k prosazování vodního zájmu v území. V době vodního blahobytu nás nic nenutí přemýšlet o tom, že vodní zdroje na území kraje jsou limitované a nenahraditelné. Tato doba je minulostí. Jaké konkrétní kroky kraj činí v této oblasti a na co je dobré být připraven.

12:15 – 13:00 oběd s možností networkingu

II. Blok 13:00 – 16:30 Partnerství v regionu = Regionální stálá konference = co pomůže našim obcím

13:00 – 13:30 Partnerství v regionu: pomohla RSK rozvoji kraje a jaké jsou další plány? – Zita Kučerová, Centrum investic, rozvoje a inovací

RSK Královéhradeckého kraje se snaží maximálně využít svého potenciálu. Platforma je aktivní i ve vztahu k rozvoji dalších činností, nad rámec „povinných“ úkolů. Nově se v roce 2019 podařilo otevřít téma dostupného bydlení, udržitelného zemědělství a chytrého venkova. Připravujeme akademii chytrého regionu, umožňující interaktivní vzdělávání v oblasti inovací pro rozvoj obcí, podnikání, připravujeme inkubátor sociálních podniků. Potřebujeme znát potřeby našich obcí, abychom dokázaly správně a efektivně nasměrovat naši pomoc, jak na to?

13:30 – 14:00 Jak probudit vnitřní síly venkovských (mikro)regionů – Radim Perlín, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, RURAL

Venkovské obce a regiony jsou mnohdy v situaci, kdy vnitřní potenciál je vyčerpaný a pouze vnější intervence a podpory mohou znovuoživit region. Je tomu opravdu tak nebo může probudit a nastartovat vnitřní síly sám region. Zajímavá diskusní přednáška může být inspirací nejen pro starosty.

14:00 – 14:30 Role MAS v našem kraji, chytřejší venkov – co se podařilo a jaké jsou plány, jak a v čem pomohly MAS našemu kraji – Jana Kuthanová, Krajské sdružení NS MAS ČR

Role místních akčních skupin nacházíme zejména v podpoře lokálních komunitních aktivit. Dozvíme se, jak se daří MAS v našem kraji tuto svou úlohu plnit, jaké jsou konkrétní výsledky, příklady nejzajímavějších projektů. Jaká bude budoucnost MAS a jaké mají plány v období po roce 2020.

14:30 – 15:00 Kolik nás bude? Výsledky prognózy vývoje počtu obyvatel v obcích ORP našeho kraje a co nám výstupy říkají – Tomáš Kučera, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Královéhradecký kraj má jako jediný v rámci ČR zpracované výhledy počtu obyvatel dle všech 15 správních území obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k rozdílným socioekonomickým podmínkám a vývoji lze v perspektivě očekávat odlišný vývoj jednotlivých správních obvodů, který lze vhodnými nástroji a intervencemi více či méně ovlivnit, nebo bude nezbytné se mu přizpůsobit. Realistická představa o budoucích potřebách představuje nedílnou součást podkladů plánování a řízení rozvoje území.

15:00 – 15:30 Hrozí sociální propad našim obcím? – Roman Matoušek, Petr Lang, Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování

Jak rozpoznat, kdy je ohroženo sociální prostředí a klima v obci a jak posoudit rozsah sociálního vyloučení? Agentura pro sociální začleňování má na úroveň každé obce dostupné informace o exekucích, sociálních dávkách, nezaměstnanosti nebo o problémech ve vzdělávání. Tato oblast úzce souvisí též s možnostmi dostupného bydlení. V přednášce zazní i návrhy řešení a návrhy z národní úrovně i možnosti, které má kraj i obec nebo ASZ.

15:30 – 16:00 Dostupnost zdravotních služeb a jejich význam pro úspěšný rozvoj regionu – Luděk Šídlo, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Jaká je struktura a dostupnost vybraných ambulantních zdravotních služeb a jakou roli mohou mít pro budoucí rozvoj jednotlivých obcí a jejich zázemí? Situace v Královéhradeckém kraji bude zasazena do celostátního kontextu. Prezentované výstupy mohou významně přispět k diskusi o budoucím vývoji sítě poskytovatelů zdravotních služeb ve vazbě na Koncepci zdraví Královéhradecké kraje.

16:00 – 16:30 diskuze
16:30 ukončení

 

Kontakt: rsk@cirihk.cz