Škola

popis agendy, školské obvody, vzory vyhlášek

Řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů

Obec má povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území.

Pokud obec není zřizovatelem vlastní základní školy, zajistí plnění školní docházky v základní škole jiné obce.

Ke splnění výše uvedené povinnosti je třeba vymezit spádové území, a to formou veřejné vyhlášky.

Vzory veřejné vyhlášky – spádové území

Zařazení území obce do spádové oblasti určité školy neznamená, že by děti z obce nemohly navštěvovat jinou školu (přihlášku k zápisu mohou podat na kteroukoliv jinou ZŠ). Ale do školy, v jejímž obvodu se nachází, mají právo být přednostně přijaty (aby byla zajištěna povinná školní docházka pro všechny děti).

Dle zákona začíná povinná školní docházka už v předškolním věku dítěte (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné) – tedy v době, kdy navštěvuje MŠ, je tedy třeba vymezit spádové území i pro MŠ.

V případě, že obec nemá zřízenou vlastní ZŠ a MŠ uzavře o vymezení školského obvodu dohodu s obcí, která ZŠ nebo MŠ zřizuje. Uzavření dohody může proběhnout i s více obcemi – pokud například obec sousedí se dvěma obcemi, které mají zřízenou MŠ či ZŠ a nemají problém dohodu uzavřít, mohou si pak rodiče vybrat do které své dítě přihlásí například z hlediska dopravní obslužnosti apod. a škola je musí přijmout.

Vzor – dohoda mezi obcemi ZŠ a MŠ
Vzor – dohoda mezi obcemi a MŠ

Obec jako zřizovatel školy

Školu obec zřizuje jako samostatnou právnickou osobu v rámci samosprávných činností.

Agendou související se zřizováním školy se zabývá rada obce, pokud není, tak starosta.

Pokud je zřizovatelem samostatně obec je škola zřizována formou příspěvkové organizace (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

Škola může být zřizována i společně svazkem obcí, pak se jedná o školskou právnickou osobu (§ 8 odst. 1 školského zákona).

Škola by měla zajišťovat také školní stravování, ale to je možno zabezpečit u jiné osoby (§ 119 školského zákona).

Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)