Aktuality v Rozcestníku pro starosty

Aktuální změny legislativy týkající se malých obcí (především I. typu)
V této části Rozcestníku pro starosty naleznete nejnovější změny v legislativě, která se dotýká malých obcí. Dále tu jsou přímé odkazy na nová témata, o která je rozcestník rozšiřován a také informace o tom, která témata prošla aktualizací. Tyto informace jsou zde uvedeny po dobu 3 měsíců a následně je naleznete v příslušné sekci samotného rozcestníku.

Aktuální pozvánky:


Aktuality:

 • Agenda pohřebnictví – jak je důležité mít smlouvu na hrobová místa – některé obce v našem kraji, které provozují veřejné pohřebiště (hřbitov) bohužel stále ještě nemají řád veřejného pohřebiště v souladu s platnou legislativou a dokonce se najdou i takové, které neuzavírají smlouvy o nájmu hrobového místa a nevedou evidenci k hrobovým místům. Jak je důležité mít smlouvu na hrobové místo pro občana dokládá reportáž pořadu Černé ovce, který odvysílala Česká televize 10. ledna 2023. V souvislosti s tímto případem zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR aktualitu, která se této problematice věnuje. Pokud Vaše obec ještě nemá zmiňovaný řád, smlouvy či evidenci kontaktujte Mgr. Veroniku Janáčkovou – vjanackova@kr-kralovehradecky.cz, která vám s celým procesem pomůže a získáte od ní praktické vzory, rady a další informace. Podrobnější informace získáte také na našem rozcestníku.
 • ISPOP – Evidence odběrů a vypouštění vod – obce, které mají v nedávné době schválený kanalizační řád a povolení k vypouštění odpadních vod, obdržely emailovou zprávu s informacemi k zákonné povinnosti ohlášení údajů pro vodohospodářskou bilanci prostřednictvím portálu ISPOP (www.ispop.cz) za rok 2022. Toto hlášení je nutné provést nejpozději do 31. 1. 2023. Tato povinnost je každoroční. Pokud si nejste jistí hodnotami, které do portálu uvést, obraťte se na svého odborného zástupce dle zákona o VaK, případně na vodoprávní úřad, který povolení k nakládání s vodami vydal.
 • Diář starosty 2022/2023 – druhé vydání oblíbené publikace vychází opět zcela zdarma. Poprvé Svaz měst a obcí vydal publikaci Diář starosty loni a ihned s nebývalým zájmem. Dočíst se o tom můžete například zde. Proto Svaz neváhal a opět oslovil jednotlivé resorty i další zástupce státní správy a na základě jejich aktualizací přichází s 2. vydáním pro rok 2023.
 • Svaz měst a obcí spustil bezplatnou webovou aplikaci Diář starosty – dne 27. prosince 2022 byla spuštěna internetová aplikace Diář starosty. Svaz měst a obcí ji vytvořil jako rozšířenou verzi své oblíbené stejnojmenné publikace. Má pomoci samosprávám zorientovat se v povinnostech ve vztahu k státní správě. Její obsah si uživatelé mohou sami upravovat
 • Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2022 – projekt Efektivní správa obcí Svazu měst a obcí ČR pro zastupitele vydal i letos příručku, která slouží jako průvodce v úřadu zastupitele a to nejen pro ty, kteří jsou ve své funkci poprvé. Příručka se věnuje i všem legislativním novinkách a změnám, které za uplynulé funkční období nastaly.

Starší aktuality:

 • Centrální registr oznámení – povinnosti po volbách – do 15 dní od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, je třeba zapsat veřejné funkcionáře do Centrálního registru oznámení. U obcí I. typu se to týká všech uvolněných funkcí a neuvolněného starosty (nově se tato povinnost už nevztahuje na místostarostu obce). Do Centrálního registru oznámení se přihlašuje přes Centrální registr oznámení. Je třeba provést zápis zahájení výkonu funkce u nově zvolených veřejných funkcionářů a také zápis ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře. Přesný postup naleznete v přiloženém dopise Ministerstva spravedlnosti ČR.
 • Co dělat po volbách do obecního zastupitelstva obce?
 • Digitální technické mapy (DTM) – od 30. 6. 2023 jsou kraje povinny spustit digitální technické mapy (DTM), které budou zastřešeny Informačním systémem Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Tato povinnost je podložena zákonem č. 47/2020 Sb. Obcí se pak týká povinnost předávat kraji v digitální podobě informace o současné podobě jejich infrastruktury. Tato povinnost se týká všech vlastníků sítí a dopravní a technické infrastruktury. Cílem není do 30. června 2023 vytvořit DTM s úplným obsahem. Takový cíl není reálný z finančních i kapacitních důvodů. Část datového obsahu bude do DTM kraje doplňována postupně v dalších letech. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další pokračování financování tvorby DTM z peněz Evropské unie v rozmezí let 2023–2025. Příjemcem dotace bude z administrativních důvodů zase kraj, ale bude vázán podmínkami dotace převážně k mapování technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí kraje. Více informací o DTM naleznete zde.
 • Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Hradci Králové v pondělí 8. srpna ukončí provoz. Pomoc ukrajinským uprchlíkům budou jednotlivé složky poskytovat na svých běžných pracovištích, především tedy na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Centrum bylo v provozu od března letošního roku. Prvním a hlavním bodem, kam uprchlíci nově zamíří, bude administrativní budova na Ulrichově náměstí, kde sídlí krajské ředitelství Policie ČR a také Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Své stanoviště zde bude mít také integrační centrum.

  Krajská budova Na Okrouhlíku bude nadále sloužit pro nouzové přečkání v případě příjezdu uprchlíků bez zajištěného ubytování.
 • ŽÁDOST o poskytnutí údajů o fyzických osobách, které mají hlášeny pobyt na území příslušné obce, může podat statutární zástupce obce nebo jím pověřená osoba, a to prostřednictvím formuláře „Žádost o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel“.
 • Je nutné, při žádostech o výdej údajů, postupovat v intencích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění a důsledně vyplňovat ve formuláři položku: „Důvod a účel (číslo jednací)“ – např. Poplatky za odvoz komunálního odpadu (č.j. 1/2020).
 • JAKÉKOLIV NEOPRÁVNĚNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V ROB A V AISEO MŮŽE BÝT VYHODNOCENO JAKO PORUŠENÍ GDPR A ZÁKONA Č. 110/2019 SB. A NÁSLEDNĚ MŮŽE BÝT ŘEŠENO JAKO PŘESTUPEK ČI DOKONCE JAKO TRESTNÝ ČIN PODLE § 180 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU.
 • Komunální a senátní volby 2022 – Prezident republiky vyhlásil termín letošních komunálních voleb a senátních voleb (ve vybraných volebních obvodech) na 23. a 24. září 2022. Termín podání kandidátních listin je do 19. 7. 2022! Další informace a dokumenty ke stažení naleznete zde.
 • Informace pro obce ÚHOS – Změna hlášení podpory ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Obce, které mají povinnost hlásit podporu za závazek veřejné služby obecného hospodářského zájmu, musí nově hlášení provádět formou elektronického formuláře na tomto odkazu, povinnost hlášení podpory poskytnuté za roky 2020 a 2021 musí být splněna do 30. 4. 2022. Dle informací v aplikaci je následně nutné informace poslat také do datové schránky a to do 15. 5. 2022. Více informací naleznete v dopise zde. Pokud jste subjektem, který žádnou vyrovnávací platbu na základě rozhodnutí SOHZ v letech 2020 a/nebo 2021 neposkytl, plnění informační povinnosti se vás netýká. Není proto nutné se do aplikace registrovat, ani žádným jiným způsobem informovat Úřad, že žádná vyrovnávací platba z vaší strany nebyla poskytnuta. Pro většinu obcí tedy platí, že informační povinnost plnit nemusí. Jedná se o poskytnutí veřejných financí na Služby obecně hospodářského zájmu podle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. Tento nástroj nelze využít u finančních prostředků, které směřují do zemědělské prvovýroby, rybolovu a akvakultury. Pro jmenované oblasti platí zvláštní předpisy. Jsou to podpory zejména na zdravotní, sociální popřípadě některé dopravní služby, kde obec podporu uděluje na základě uvedeného Nařízení EK. Především se změna dotýká obcí a měst, které již informační povinnost plnili dříve a smlouvy o SOHZ s ekonomickými subjekty jim dále pokračují.
 • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a související informace:
 • Informace ke kompenzacím za ubytování uprchlíků v domácnostech
 • Dotační možnosti v souvislosti s uprchlickou krizí


Aktuální změny v legislativě:


 • Poskytování dotací dalším subjektům: 
  • Pokud obec poskytuje dotaci dalším subjektům, je třeba, aby už k žádosti doložili výpis z evidence skutečných majitelů:
  • POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti). Tento výpis se tak stal zákonnou náležitostí žádosti o dotaci, a tudíž bude jeho přiložení vyžadováno před elektronickým odesláním žádosti o dotaci přes Dotační portál Královéhradeckého kraje. Úplný výpis je možné získat u příslušného krajského soudu (u právnické osoby se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud této právnické osoby; u pobočného spolku se jedná o krajský soud, v jehož obvodu je obecní soud hlavního spolku).
  • Návod na získání úplného výpisu z evidence skutečných majitelů (pro žadatele o dotaci, kteří mají zřízenou datovou schránku)

Nové články v rozcestníku:

 • Doprava – vytvořeno 1. 2. 2023

Aktualizované články: