Aktuality v Rozcestníku pro starosty

Aktuální změny legislativy týkající se malých obcí (především I. typu)
V této části Rozcestníku pro starosty naleznete nejnovější změny v legislativě, která se dotýká malých obcí. Dále tu jsou přímé odkazy na nová témata, o která je rozcestník rozšiřován a také informace o tom, která témata prošla aktualizací. Tyto informace jsou zde uvedeny po dobu 3 měsíců a následně je naleznete v příslušné sekci samotného rozcestníku.

Aktuální pozvánky:Aktuality:

 • Digitální technické mapy (DTM) – od 30. 6. 2023 jsou kraje povinny spustit digitální technické mapy (DTM), které budou zastřešeny Informačním systémem Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Tato povinnost je podložena zákonem č. 47/2020 Sb. Obcí se pak týká povinnost předávat kraji v digitální podobě informace o současné podobě jejich infrastruktury. Tato povinnost se týká všech vlastníků sítí a dopravní a technické infrastruktury. Cílem není do 30. června 2023 vytvořit DTM s úplným obsahem. Takový cíl není reálný z finančních i kapacitních důvodů. Část datového obsahu bude do DTM kraje doplňována postupně v dalších letech. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje další pokračování financování tvorby DTM z peněz Evropské unie v rozmezí let 2023–2025. Příjemcem dotace bude z administrativních důvodů zase kraj, ale bude vázán podmínkami dotace převážně k mapování technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví obcí kraje. Více informací o DTM naleznete zde.
 • AKTUÁLNĚ SE ZKRÁTILA DOBA PROVOZU NA KACPU, DÁLE SE ZKRÁTILA LHŮTA NA 3 DNY – REGISTRACE PO PŘÍJEZDU A ZMĚNA MÍSTA POBYTU.
 • ŽÁDOST o poskytnutí údajů o fyzických osobách, které mají hlášeny pobyt na území příslušné obce, může podat statutární zástupce obce nebo jím pověřená osoba, a to prostřednictvím formuláře „Žádost o využití údajů z Registru obyvatel, agendového informačního systému evidence obyvatel“.
 • Je nutné, při žádostech o výdej údajů, postupovat v intencích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění a důsledně vyplňovat ve formuláři položku: „Důvod a účel (číslo jednací)“ – např. Poplatky za odvoz komunálního odpadu (č.j. 1/2020).
 • JAKÉKOLIV NEOPRÁVNĚNÉ ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V ROB A V AISEO MŮŽE BÝT VYHODNOCENO JAKO PORUŠENÍ GDPR A ZÁKONA Č. 110/2019 SB. A NÁSLEDNĚ MŮŽE BÝT ŘEŠENO JAKO PŘESTUPEK ČI DOKONCE JAKO TRESTNÝ ČIN PODLE § 180 TRESTNÍHO ZÁKONÍKU.
 • Komunální a senátní volby 2022 – Prezident republiky vyhlásil termín letošních komunálních voleb a senátních voleb (ve vybraných volebních obvodech) na 23. a 24. září 2022. Termín podání kandidátních listin je do 19. 7. 2022! Další informace a dokumenty ke stažení naleznete zde.
 • Informace pro obce ÚHOS – Změna hlášení podpory ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ). Obce, které mají povinnost hlásit podporu za závazek veřejné služby obecného hospodářského zájmu, musí nově hlášení provádět formou elektronického formuláře na tomto odkazu, povinnost hlášení podpory poskytnuté za roky 2020 a 2021 musí být splněna do 30. 4. 2022. Dle informací v aplikaci je následně nutné informace poslat také do datové schránky a to do 15. 5. 2022. Více informací naleznete v dopise zde. Pokud jste subjektem, který žádnou vyrovnávací platbu na základě rozhodnutí SOHZ v letech 2020 a/nebo 2021 neposkytl, plnění informační povinnosti se vás netýká. Není proto nutné se do aplikace registrovat, ani žádným jiným způsobem informovat Úřad, že žádná vyrovnávací platba z vaší strany nebyla poskytnuta. Pro většinu obcí tedy platí, že informační povinnost plnit nemusí. Jedná se o poskytnutí veřejných financí na Služby obecně hospodářského zájmu podle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. Tento nástroj nelze využít u finančních prostředků, které směřují do zemědělské prvovýroby, rybolovu a akvakultury. Pro jmenované oblasti platí zvláštní předpisy. Jsou to podpory zejména na zdravotní, sociální popřípadě některé dopravní služby, kde obec podporu uděluje na základě uvedeného Nařízení EK. Především se změna dotýká obcí a měst, které již informační povinnost plnili dříve a smlouvy o SOHZ s ekonomickými subjekty jim dále pokračují.
 • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny a související informace:
- Informace ke kompenzacím za ubytování uprchlíků pro obce a podnikatelské subjekty:
 • Informace ke kompenzacím za ubytování uprchlíků v domácnostech

 • Dotační možnosti v souvislosti s uprchlickou krizí


Aktuální změny v legislativě:Nové články v rozcestníku:Aktualizované články:
 • Volby – aktualizováno 20. 4. 2022