Voda a kanalizace

studně, vodovody, nakládaní s odpadními vodami – informace k novele zákona, kanalizační síť, centrální a domácí ČOV, povodně

Povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod – stávající studny

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jedná se o agendu týkající se povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod v případě již existující studny, případně povolení změny nebo prodloužení již povoleného nakládání s vodami.

Žádost se podává písemně na příslušnou obec s rozšířenou působností, většinou na předepsaném formuláři s povinnými přílohami. Nepodléhá správnímu poplatku.

Povinnost mít povolení k odběru se nevztahuje na studny, které nejsou využívány k podnikání, zřízené před rokem 1955.

Odběr podzemní vody je zpoplatněn při překročení limitu 500 m3/měsíc nebo 6000 m3 za rok.


Povolení stavby studny a odběru podzemních vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o povolení se podává písemně na příslušnou obec s rozšířenou působností, většinou na předepsaném formuláři s povinnými přílohami. Lhůta pro vyřízení je cca 2 měsíce, ve složitých případech 3 měsíce.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení ke studni určené pro stavbu pro bydlení či individuální rekreaci je 300 Kč, v ostatních případech 3000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Odběr podzemní vody je zpoplatněn při překročení limitu 500 m3/měsíc nebo 6000 m3 za rok.

Povolení stavby čistírny odpadních vod a vypouštění odpadních vod

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Agenda týkající se povolení stavby vodního díla - čistírny odpadních vod a povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z této čistírny do povrchových nebo podzemních vod. Žádost se podává na příslušnou obec s rozšířenou působností, většinou na předepsaném formuláři s příslušnými přílohami.

Správní poplatek za vydání stavebního povolení k ČOV určené pro stavbu pro bydlení či individuální rekreaci je 300 Kč, v ostatních případech 3000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).


Povolení stavby vodovodu, kanalizace aj.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mnoho obcí ještě nemá zřízen vodovod a kanalizaci. Je to velmi administrativně a finančně náročná investiční akce. V některých obcích je zřízení kanalizace obtížně realizovatelné i vzhledem ke geomorfologickým podmínkám, a proto využívají možnosti zřízení domácí ČOV pro každou nemovitost s vsakem, případně vypouštěním přečištěných vod do stávajících vodotečí či dešťové kanalizace. I při využití dotačních možností jsou všechny takové investiční akce velkou finanční zátěží, ale vedou ke zvýšení kvality bydlení na území obce a také k ochranně životního prostředí.

Vodovod a kanalizace jsou vodní díla a je nutné požádat o příslušná povolení k jejich stavbě a popřípadě realizaci souvisejících staveb. Žádost o zahájení řízení se podává na příslušné obci s rozšířenou působností na předepsaném formuláři s povinnými přílohami. K vydání kolaudačního rozhodnutí je třeba mít zpracovaný a schválený kanalizační řád. 

Správní poplatek za vydání stavebního povolení je 3000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).


Provozování jednotné kanalizace

Zákon č. 274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

I v případě, že obec nemá kanalizační síť zakončenou centrální čistírnou vod, vyplývají pro ní ze zákona určité povinnosti, které měly být splněny do 31. 12. 2020.

Za veřejnou kanalizaci je považováno i pokud kanalizace odvádí dešťovou vodu a přečištěnou odpadní vodu z objektů na území obce.

V takovém případě je nutné mít provozovatele kanalizace s povolením k provozování se kterým majitel kanalizace (obec) uzavírá smlouvu. Vlastník kanalizace je povinen mít výkresovou dokumentaci kanalizace (pasport) zpracovanou autorizovaným projektantem pro vodní stavby, která je průběžně aktualizována. Dále je povinnosti vést majetkovou a provozní evidenci.

Dále musí mít vlastník kanalizace zpracovaný plán obnovy kanalizace nejméně na dobu 10 let a k němu mít v rozpočtu vytvořenu rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat její využití.

Provozovatel je pak povinen zajistit odběr vzorků a jejich rozbor.


Ochrana před povodněmi

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ochranu před povodněmi mají na starosti tzv. povodňové orgány (zejména obce s rozšířenou působností). Pro účel ochrany před povodněmi, při nich a po nich jsou vytvářeny tzv. „povodňové plány“. Součástí povodňových plánů bývají také záplavové mapy, které obsahují informace o potencionálně rizikových územích.

Obcím je doporučeno vytvářet vlastní protipovodňová opatření například v podobě poldrů apod., které ochrání jejich obyvatele.

Existuje také předpovědní povodňová služba na webových stránkách www.chmi.cz a www.pla.cz.

Více o povodních naleznete v sekci Krizové řízení