Workshopy

Již realizované workshopy


Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky

Workshop proběh v úterý 29. června 2021 od 9:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové. Workshopu se účastnilo skoro 60 zástupců obcí, měst, firem, pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a dalších organizací. 


Workshop zahájil radní Královéhradeckého kraje Adam Valenta, důvod jeho konání podrobněji rozvedli zástupci Centra investic, rozvoje a inovací. Svá chytrá řešení a možnosti jejich uplatnění představily firmy JRK Česká republika, Cyrkl.com, Bez obalu HK, s.r.o., SENSONEO. Legislativní změny a jejich dopad na obce našeho regionu představil Ing. JUDr. Emil Rudolf z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Příklady dobré praxe a osobní zkušenosti s chytrým odpadovým hospodářstvím představili zástupci Nového Bydžova, Police nad Metují, městyse Nový Hrádek a Dvora Králové nad Labem. Ing Zděněk Špringar z Ministerstva živtoního prostředí ČR seznámil hosty s možnostmi financování z OP ŽP 2021-2027.

Více se dozvíte ZDEWorkshop Aspekty a praxe využití precizních přístupů a technologií v zemědělských ekosystémech

Akce byla z důvodu epidemie onemocnění COVID-19 v ČR ZRUŠENA.


Seminář Energeticky úsporná opatření

Seminář/workshop se konal v úterý 17. září 2019 od 9:30 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v Sále zastupitelstva. Seminář, jehož organizátorem bylo Národní centrum energetických úspor (NCEÚ) ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Královéhradeckým krajem, byl financován z programu EFEKT 2019.Seminář poukázal na legislativní aspekty, přinesl ukázky dobré praxe z již realizovaných projektů v ČR a očekávané inovace a trendy v rozvoji energetických úspor v blízké budoucnosti. Seminář, který byl zaměřen rovněž na osvětu, propagaci a definici konkrétních řešení v oblasti energeticky úsporných opatření ve městech a obcích, byl určen pro vedení měst/obcí, energetické manažery, vedoucí příslušných odborů měst/obcí a pracovníky krajských, městských, obecních úřadů i organizací jimi zřizovaných. 

Na semináři vystoupili odborníci z Národního centra energetických úspor, Centra investic, rozvoje a inovací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, ČEZu, PKV, TÜV Nord, DS EnergyConsulting, COGEN Czech a České rady pro šetrné budovy.


Prezentace, fotografie a další dokumenty k semináři


Workshop Chytrá řešení v sociálních službách

Workshop se bude konat ve středu 24. dubna 2019 od 13:00 hod. v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v Sále zastupitelstva.S možnostmi chytrých řešení, nejnovějšími trendy a jejich využitím v sociálních službách Vás seznámí firmy poskytující smart řešení pro osoby se zdravotním a duševním postižením. Se svými zkušenostmi, vlastními smart projekty a příklady dobré praxe Vás seznámí poskytovatelé sociálních služeb a další odborníci z Královéhradeckého kraje.

S výše uvedenými tématy seznámily přítomné Život Hradec Králové, o.p.s., Chytrá péče s.r.o., Nadace Vodafone Česká republika, Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové, Tomáš Jelínek, autor aplikace Cash Reader for iOS, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. a Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova.


Prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Chytrá řešení ve veřejné správě>

Workshop se uskutečnil v úterý 16. dubna 2019 odpoledne v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v zasedací místnosti P1.906.Témata: dobrá praxe a realizované projekty, technologie a komunikace s občany, nabídka chytrých řešení a budoucnost

S výše uvedenými tématy přítomné seznámily jak firmy vyvíjející a poskytující chytrá řešení, tak i nezávislí odborníci, zástupci veřejné správy a reprezentanti institucí, které projekty v této oblasti realizují. Patří mezi ně Královéhradecký kraj, Město Hradec Králové, Město Kolín, Svaz měst a obcí ČR, Neogenia, Gordic, World From Space, Paynnovation, Participation Factory a další. Mezi konkrétní body a témata tak patřila podpora řešení ze strany veřejné správy, moderní technologie ve veřejné správě, využití dálkového průzkumu, univerzální systém čipových karet, způsoby participace občanů na místní správě, mobilní rozhlas apod. Prostor byl poskytnut dotazům, diskusi i výměně kontaktů.

Prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Chytrá řešení v cestovním ruchu a kultuře>

Workshop se konal v úterý 4. prosince 2018 od 13:00 hod. v konferenčních prostorách Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139-140.

Subjekty: Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací, Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Revitalizace Kuks o. p. s., CzechTourism, Cryptomania s. r. o., Geofun s. r. o., Alpdest CEE s. r. o., Nadace Partnerství, Exponaut.cz, FG Forrest a. s., Geofun s. r. o., Rekola Bikesharing s. r. o. 

Témata: podpora řešení ze strany veřejné správy, moderní technologie v prezentaci kulturního dědictví, nový destinační management, geolokační hry a rozšířená realita, sociální média, rozvoj konkrétní destinace, cykloturistika apod.

Prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodářství>

Workshop se konal v úterý 2. října 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:
  • prevence vzniku odpadů
  • systémy sběru a nakládání s odpady
  • podpora chytrých technologií
S výše uvedenými tématy, svými zkušenostmi a s nejnovějšími trendy v oblasti odpadového hospodářství seznámily účastníky workshopu firmy poskytující chytrá řešení. Příklady dobré praxe představily obce, které již chytrá řešení v hospodaření s odpady zavedly.

Na workshopu vystoupili rovněž odborníci a zástupci Královéhradeckého kraje, kteří krátce pohovoří o přístupech kraje v odpadovém hospodářství a uvedou možnosti financování chytrých řešení.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou>

Workshop se konal ve středu 28. března 2018 od 13:00 hod. v Hradci Králové, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.

Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:

  • pitná a užitková voda
  • voda v krajině a ve městě
  • podpora chytrých technologií
Setkání zahájil radní kraje Karel Klíma, zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zdůraznil, že využívání chytrých technologií a řešení by nemělo opomíjet žádnou oblast života a společnosti. Voda je, podle něj,  pro nás tak přirozená součást života, že jsme dosud opomíjeli možnost propojit její využívání a hospodaření s ní s chytrými řešeními. Ta nám ale mohou výrazně pomoci s jejím kvalitním využíváním. Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací představila webový portál Chytrý region a jeho přínos nejen obcím v našem kraji.

V dalších vystoupeních seznámili zúčastněné s novými trendy zástupci firem.  Společnost DHI předvedla softwarová řešení při správě zásobování pitnou vodou a odvodnění měst, zástupce Microsoftu uvedl, jak může internet věcí pomáhat v hospodaření s vodou, HODRtechnic seznámila s možnostmi, jak vodou šetřit. Alternativu k běžné balené vodě pro obce a města představila firma FILTERMAC. O své zkušenosti s chytrými přístupy v hospodaření nejen s dešťovou vodou se podělil Jiří Vítek z JV PROJEKT VH. Zástupce firmy Vodní cesty pohovořil o významu vodních nádrží a cest pro rozvoj regionu. S výhodami a nevýhodami využití kořenové čističky odpadních vod přítomné seznámil starosta obce Velká Jesenice.

Na setkání vystoupili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o možnostech financování chytrých řešení spojených s vodou.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu


Workshop Smart řešení v dopravě>

V úterý 17. října 2017 jsme v Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádali workshop na téma smart řešení v dopravě.

Na workshopu byla představena podpora SMART řešení ze strany Královéhradeckého kraje, představen byl také nový web chytryregion.cz, prezentovány byly mobilní aplikace v rámci integrovaného dopravního systému, prvky chytré dopravy v Hradci Králové, technologické trendy v městské dopravě, dobíjecí soustavy elektromobilů, technologie mobilního mapování a financování Smart Cities projektů.

Jednotlivé prezentace, fotografie a další dokumenty k workshopu