Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Královéhradecký kraj zahájil aktivní přípravu na další programové období EU po roce 2020. Informace k důležitým milníkům naleznete níže.

  

Strategie ke stažení

Finální verze strategie včetně příloh a SEA hodnocení

Demografická prognóza

Pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České republice.

 

Jednání pracovních skupin

Během října a listopadu 2018 proběhla první jednání pracovních skupin ke strategii. Druhé kolo jednání PS proběhlo v lednu a únoru 2019. Třetí kolo jednání PS proběhlo během března a dubna 2019.


Ve středu 18. dubna 2018 od 13:00 hodin se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo úvodní setkání ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020. 

Ve středu 18. dubna 2018 od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo úvodní setkání ke Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020.

Setkání se zúčastnili především zástupci Královéhradeckého kraje a významní regionální partneři a odborníci, kteří jsou zároveň členy pracovních skupin Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje.

„Velice si vážím toho, že lidem, kteří se dnes zúčastnili tohoto setkání, není lhostejný rozvoj Královéhradeckého kraje. Budu rád, když veškeré podněty a problémy z regionu budou opravdu vyslyšeny a společně řešeny,“ řekl ve své úvodní řeči radní Pavel Hečko odpovědný za oblast regionálního rozvoje.

Na úvod byli přítomní informováni o projektu podpořeném Operačním programem Zaměstnanost, který zastřešuje řadu aktivit souvisejících s tvorbou ústředního strategického dokumentu. Nositelem projektu je Královéhradecký kraj, stěžejní část aktivit realizuje Centrum investic, rozvoje a inovací, v jehož režii se také konalo celé setkání.

Projekt je ve svém základním rámci zaměřen na rozvoj koncepčního přístupu při rozvoji regionu Královéhradeckého kraje​, uplatnění moderních přístupů v regionálním rozvoji v souladu s místní Agendou 21 a zásadami udržitelného rozvoje​, uplatnění SMART řešení v regionálním rozvoji a principů partnerství​ a na konkrétní aktivity v ekonomickém, sociálním a environmentálním pilíři udržitelného rozvoje.

Po úvodních informacích z úst radního Královéhradeckého kraje Bc. Pavla Hečka a Mgr. Ivany Kudrnáčové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, ​evropských grantů, dotací a cestovního ruchu se tedy postoupilo do hloubi jednotlivých témat. Vedle postupu tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ (šetření mezi obcemi, spolupráce se zástupci regionů, regionální workshopy, analytické práce, sběr projektových záměrů a další navazující aktivity) se hovořilo o monitoringu plnění současné platné strategie, o socioekonomických specifikách kraje, byl představen koncept Chytrého regionu, Pakt zaměstnanosti KHK, Strategie v oblasti trhu práce a zaměstnanosti​, aktivity na podporu podnikání a inovací (svůj vstup měla též agentura CzechInvest) a také environmentální problematika, především chystaná Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě. 

Všechna tato témata byla představena a diskutována v kontextu přípravy celého regionu na nové programové období Evropské unie, ve vazbě na národní úroveň a také ve vazbě tvorbu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. 

Podle Zity Kučerové, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací, bude strategie velkým přínosem pro celý kraj: „Povinnost tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ je kraji daná zákonem. Kraj této povinnosti využívá ke svému prospěchu skrze definování potřeb a priorit kraje a regionálních aktérů po r. 2020. Díky ní budeme včas připraveni na nové programové období EU po roce 2020 a krajská strategie bude mít silnější vazbu na priority regionálního rozvoje České republiky.“ 
Současný strategický plán rozvoje Královéhradeckého kraje pokrývá období 2014–2020 a již dnes je jisté, že v příštím období nastanou změny v kohezní politice EU a z toho plynoucí i změny v regionální politice ČR.

Region musí na tyto změny reagovat a být na ně připravený. Zástupci kraje i CIRI se již nyní podílejí na přípravě nové Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Ta je hlavním východiskem pro přípravu jednotlivých krajů.

Příprava strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je dlouhodobý a velmi složitý proces, do kterého jsou zapojeni mnozí regionální aktéři z veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Při tvorbě strategických dokumentů Královéhradeckého kraje je uplatňován princip partnerství a princip udržitelného rozvoje. Nově se do strategického plánování promítají také SMART (chytrá) řešení při plánování rozvoje obcí a regionů.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ bude široce zaměřeným „hlavním“ strategickým dokumentem kraje, která vytyčí hlavní rozvojové směry v území a bude základním stavebním rámcem pro další koncepce a strategie. Bude složena z analytické, syntetické, návrhové a implementační části. Strategie bude také posuzována z hlediska dopadů na životní prostředí (SEA).

Královéhradecký kraj získal na podporu strategického plánování po roce 2021+ a tvorbu dalších koncepčních dokumentů dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt s názvem: ROZVOJ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE – CHYTŘE, EFEKTIVNĚ, S PROSPERITOU je realizován od března 2018 do října 2019. Nositelem projektu je Královéhradecký kraj a realizátorem aktivit je Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI) – vyjma aktivity v environmentálním pilíři.

V rámci projektu bude zpracováno 6 strategických a koncepčních dokumentů:


Kontaktovat zpracovatelský tým můžete na adrese strategie@cirihk.cz.

Průběžné informace o strategickém plánování kraje najdete také na www.cirihk.cz/strategiekhk. Základní aktuální informace o tvorbě těchto koncepcí budou publikovány rovněž na stránkách Chytrého regionu.