Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021 byla úspěšně dokončena na podzim roku 2019. Královéhradecký kraj tím dovršil aktivní přípravu na další programové období EU po roce 2020. Informace k důležitým milníkům naleznete níže.

  

Strategie ke stažení

Finální verze strategie včetně příloh a SEA hodnocení

Demografická prognóza

Pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České republice.

 

Jednání pracovních skupin

Během října a listopadu 2018 proběhla první jednání pracovních skupin ke strategii. Druhé kolo jednání PS proběhlo v lednu a únoru 2019. Třetí kolo jednání PS proběhlo během března a dubna 2019.


Minulý strategický plán rozvoje Královéhradeckého kraje pokrýval období 2014–2020 a nesplňoval tak předpoklady pro změny, které v příštím programovém období nastanou změny v kohezní politice EU a z toho plynoucí i změny v regionální politice ČR.

Region musí na tyto změny reagovat a být na ně připravený. Zástupci kraje i CIRI se podíleli i na přípravě nové Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Ta je hlavním východiskem pro přípravu jednotlivých krajů.

Příprava strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je dlouhodobý a velmi složitý proces, do kterého byli zapojeni mnozí regionální aktéři z veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Při tvorbě strategických dokumentů Královéhradeckého kraje je vždy uplatňován princip partnerství a princip udržitelného rozvoje. Nově se do strategického plánování promítají také SMART (chytrá) řešení při plánování rozvoje obcí a regionů.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ je široce zaměřeným „hlavním“ strategickým dokumentem kraje, který vytyčuje hlavní rozvojové směry v území a je základním stavebním rámcem pro další koncepce a strategie. Strategie je složena z analytické, syntetické, návrhové a implementační části. Strategie také byla úspěšně posouzena z hlediska dopadů na životní prostředí (SEA).

Královéhradecký kraj získal na podporu strategického plánování po roce 2021+ a tvorbu dalších koncepčních dokumentů dotaci z Operačního programu Zaměstnanost.


Kontaktovat zpracovatelský tým můžete na adrese strategie@cirihk.cz.